Løb mel­lem huse­ne 2020

Bra­brand Bolig­for­e­ning invi­te­rer i sam­ar­bej­de med Aar­hus 1900 Atle­tik og Løb, DGI Østjyl­land og Fol­kes­und­hed Aar­hus Vest hele Aar­hus og omegn til at bevæ­ge sig ud i byens alme­ne…
Løb mel­lem huse­ne 2020

Løb mel­lem huse­ne 2020

Bra­brand Bolig­for­e­ning invi­te­rer i sam­ar­bej­de med Aar­hus 1900 Atle­tik og Løb, DGI Østjyl­land og Fol­kes­und­hed Aar­hus Vest hele Aar­hus og omegn til at bevæ­ge sig ud i byens alme­ne bolig­om­rå­der og ople­ve de man­ge smuk­ke og grøn­ne ste­der, som fin­des her. Løbet er en del…

læs mere
Sol­be­skin­net fina­le i Iværk­sæt­ter­un­ge

Sol­be­skin­net fina­le i Iværk­sæt­ter­un­ge

Der var solskin, blå him­mel og sto­re smil da del­ta­ger­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge mød­tes i de flot­te­ste ram­mer i Bypar­ken i Gel­lerup for at fin­de årets vin­der og fejre de man­ge innova­ti­ve ele­ver, som har del­ta­get i pro­jek­tet. Vin­der­ne blev to ele­ver fra Ellekær­sko­len.…

læs mere
Nye loka­ler og nyt logo

Nye loka­ler og nyt logo

Lige op til Grund­lovs­dag blev de sid­ste kas­ser pak­ket ned og flyt­te­læs­set kørt afsted. Så lige nu har vi travlt med at fin­de på plads i vores nye loka­ler i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø. Loka­ler­ne på sjet­te sal deler vi sta­dig med Boligso­ci­al­net og BL — Dan­marks Alme­ne…

læs mere
Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at flyt­ter til Aar­hus Ø

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at flyt­ter til Aar­hus Ø

Siden de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Aar­hus i 2007 gik sam­men om at etab­le­re Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har vi holdt til på Sara­lyst Allé 55 i Højb­jerg. Der­for er det også med lige dele vemod og spæn­ding, at vi ser frem at flyt­te i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø, hvor…

læs mere
Infor­ma­tion til sam­ar­bejds­part­ne­re om cor­o­navirus

Infor­ma­tion til sam­ar­bejds­part­ne­re om cor­o­navirus

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at føl­ger myn­dig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger i for­hold til cor­o­navirus­sen. Som kon­se­kvens af stats­mi­ni­ste­rens udmel­din­ger i går aftes, har vi der­for beslut­tet: at afly­se alle ekster­ne akti­vi­te­ter til og med påsken­vi udsky­der vores plan­lag­te…

læs mere