Fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Ons­dag den 7. novem­ber kl. 15.00 invi­te­rer VIADEM, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA til fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der. Jens Mai­bom som er en…
Fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Ons­dag den 7. novem­ber kl. 15.00 invi­te­rer VIADEM, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA til fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der. Jens Mai­bom som er en del af fri­vil­li­g­rå­det og for­stan­der for Dia­kon­højsko­len vil star­te års­mø­det ud med et oplæg…

læs mere
56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re hen­ter inspira­tion i Göte­borg

56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re hen­ter inspira­tion i Göte­borg

Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re fra hele Aar­hus er lige kom­met hjem fra stu­di­e­tur til Göte­borg. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arran­ge­re­de turen, hvor hele 56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­der og sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus delt­og. For­må­let med turen var kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling,…

læs mere
Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re grup­pe…

læs mere
Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør…

læs mere
Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbej­de. Læs…

læs mere