Som­mer­luk­ket

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at hol­der som­mer­fe­rie frem til 28. juli. Vi håber even­tu­el­le fore­spør­gel­se kan ven­te til der og ønsker alle en rig­tig god som­mer.
Som­mer­luk­ket

Som­mer­luk­ket

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at hol­der som­mer­fe­rie frem til 28. juli. Vi håber even­tu­el­le fore­spør­gel­se kan ven­te til der og ønsker alle en rig­tig god som­mer.

læs mere
Ny video om iværk­sæt­ter­un­ge

Ny video om iværk­sæt­ter­un­ge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klas­se…

læs mere
Jobop­slag: Leder af Lang­kær­par­kens boligso­ci­a­le ind­sats

Jobop­slag: Leder af Lang­kær­par­kens boligso­ci­a­le ind­sats

Har du lyst til at stå i spid­sen for arbej­det med ledel­sen og udvik­lin­gen af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Lang­kær­par­ken? Vil du tage sty­rin­gen på ind­dra­gel­ses­pro­ces­sen og udar­bej­del­sen af den næste hel­heds­plan? Så har vi et spæn­den­de job til dig som leder af…

læs mere
Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te bolig­om­rå­der

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te bolig­om­rå­der

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og -erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

læs mere