Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn søger børn- og unge­me­d­ar­bej­der til boligso­ci­al ind­sats i bolig­om­rå­det Elsted­høj:

Har du blik for de skæ­ve løs­nin­ger og lyst til at arbej­de i et bolig­om­rå­de i tæt kon­takt med bebo­er­ne? Kan du bidra­ge med viden og erfa­ring ift. at under­støt­te det gode børn- og unge­liv og er du fuld af idéer til at styr­ke det over­ord­ne­de soci­a­le net­værk i Elsted­høj? Så kan det være, at du er vores nye med­ar­bej­der.

Elsted­høj er et alment bolig­om­rå­de belig­gen­de i Lystrup i det nord­li­ge Aar­hus. Her bor ca. 830 bebo­e­re for-delt på 416 leje­mål. Der har været en fore­byg­gen­de boligso­ci­al ind­sats i ’NØGLEN’ siden 2011.

NØGLEN har de sene­re år haft vok­se­værk og rum­mer i dag akti­vi­te­ter knyt­tet til ind­sats­om­rå­der­ne:

 • beskæf­ti­gel­se
 • børn- og unge
 • fri­vil­lig­hed og fæl­les­skab

 

Som boligso­ci­al børn- og unge­me­d­ar­bej­der i Elsted­høj skal du arbej­de hel­heds­o­ri­en­te­ret med selv­stæn­di­ge arbejds­op­ga­ver i et bredt sam­ar­bej­de med bebo­e­re, for­e­nin­ger, kom­mu­na­le og ekster­ne aktø­rer.

Du vil ind­gå i et boligso­ci­alt team med områ­dets anden boligso­ci­a­le med­ar­bej­der, der bl.a. har ansva­ret for den boligso­ci­a­le beskæf­ti­gel­ses­ind­sats. I har beg­ge fast base i ’NØGLEN’, som er den fysi­ske ram­me for de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter.

 

Dine arbejds­op­ga­ver

 • Tov­hol­der på de boligso­ci­a­le børn– og unge­ak­ti­vi­te­ter, som ”Puste­rum­met”, lek­tie­hjælp og unge-pro­jek­tet ”Hjør­net”
 • Under­støt­tel­se af den fri­vil­li­ge gen­brugs­bu­tik ”Byt til Nyt”
 • Koor­di­ne­ring og støt­te til drift af bebo­er­ha­ver­ne i ”Kon­gens Have” — her er grøn­ne fin­gre en for­del
 • Vare­ta­ge åbent ugent­ligt vej­led­nings­til­bud
 • Rek­rut­te­ring af bebo­e­re til akti­vi­te­ter­ne

 

Din pro­fil

 • Du har en soci­al­fag­lig uddan­nel­se og har ”hands on” erfa­ring med børn og unge
 • Du er vant til at arbej­de med fami­li­er med for­skel­li­ge soci­a­le og kul­tu­rel­le bag­grun­de
 • Du har en høj fag­lig­hed og blik for kre­a­ti­ve løs­nin­ger
 • Du væk­ker til­lid, kan hol­de man­ge bol­de i luf­ten og har enga­ge­ment — også når det er op ad bak­ke.

Det vil være en for­del, hvis du har kend­skab til boligso­ci­alt arbej­de og/eller erfa­ring fra fri­vil­lig­heds­om­rå­det.

 

Ansæt­tel­ses­for­hold og ansøg­ning

Der er tale om en tids­be­græn­set fuld­tids­stil­ling fra sna­rest muligt og sene­st den 1. april 2019.
Pro­jekt­stil­lin­gen udlø­ber den 31. decem­ber 2020 — med mulig­hed for for­læn­gel­se.

Du skal påreg­ne afte­n­ar­bej­de ca. en gang om ugen.

Løn og ansæt­tel­ses­vil­kår vil være efter overenskomst mel­lem BL og HK eller BL og AC. Løn efter kva­li­fi­ka­tio­ner.

Mail os din ansøg­ning bilagt CV

. Skriv ven­ligst ’Dit navn + boligso­ci­al med­ar­bej­der i emne­fel­tet.

Send din ansøg­ning sene­st den 20. febru­ar 2019 kl. 12.00. Vi hol­der sam­ta­ler den 25. febru­ar 2019.

Vil du vide mere, kan du kon­tak­te Kari­na Quor­ning, boligso­ci­al koor­di­na­tor i Århus Omegn på 24 47 16 07.

 


Se stil­lings­op­sla­get som PDF.

Læs mere om den boligso­ci­a­le ind­sats i Elsted­høj.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at videre­for­mid­ler blot jobop­slag, hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til opsla­ge­ne, skal du kon­tak­te kon­takt­per­so­nen i jobop­sla­get direk­te.