Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn søger boligso­ci­al med­ar­bej­der med fokus på beskæf­ti­gel­se i bolig­om­rå­det Elsted­høj

Har du blik for de skæ­ve løs­nin­ger og lyst til at arbej­de i et bolig­om­rå­de i tæt kon­takt med bebo­er­ne? Kan du bidra­ge med viden og erfa­ring ift. at hjæl­pe områ­dets ledi­ge til­ba­ge i job og er du fuld af idéer til at vide­re­ud­vik­le den boligso­ci­a­le ind­sats i Elsted­høj? Så kan det være, at du er vores nye med­ar­bej­der.

Elsted­høj er et alment bolig­om­rå­de belig­gen­de i Lystrup i det nord­li­ge Aar­hus. Her bor ca. 830 bebo­e­re for-delt på 416 leje­mål. Der har været en fore­byg­gen­de boligso­ci­al ind­sats i ’NØGLEN’ siden 2011 og rum­mer i dag akti­vi­te­ter knyt­tet til ind­sats­om­rå­der­ne beskæf­ti­gel­se, børn– og unge samt fri­vil­lig­hed og fæl­les­skab.

Som boligso­ci­al med­ar­bej­der med fokus på beskæf­ti­gel­se i Elsted­høj skal du arbej­de hel­heds­o­ri­en­te­ret med selv­stæn­di­ge arbejds­op­ga­ver i bredt sam­ar­bej­de med bebo­e­re, for­e­nin­ger, kom­mu­na­le og ekster­ne aktø­rer.

Du vil ind­gå i et boligso­ci­alt team med områ­dets anden boligso­ci­a­le med­ar­bej­der, der bl.a. har ansva­ret for den boligso­ci­a­le børn– og unge­ind­sats. I har beg­ge fast base i ’NØGLEN’, som er den fysi­ske ram­me for de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter.

 

Dine arbejds­op­ga­ver

 • Tov­hol­der på beskæf­ti­gel­ses­pro­jek­tet ”Kick­start”, der har som mål at hjæl­pe områ­dets lang­tids­le­di­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re til­ba­ge på arbejds­mar­ke­det via f.eks. før-arbejds­mar­kedspro­g­res­sio­ner og virk­som­heds­prak­tik­ker. Det­te skal ske gen­nem:
  • ugent­lig jobcafé
  • grup­pe­for­løb
  • etab­le­ring af prak­tik­ker i NØGLEN og loka­l­om­rå­det
 • Over­ord­net drift og koor­di­ne­ring af hver­da­gen i NØGLEN
 • Etab­le­ring og udvik­ling af bebo­erak­ti­vi­te­ter med fokus på triv­sel, net­værk og fæl­les­skab
 • Syn­lig­gø­rel­se af ind­sat­ser og res­sour­cer i bolig­om­rå­det
 • Bro­byg­ning til det kom­mu­na­le system

 

Din pro­fil

 • Du har en soci­al­fag­lig uddan­nel­se og har min. 3 års erfa­ring inden for beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det
 • Du er vant til at arbej­de med bor­ge­re med for­skel­li­ge soci­a­le og kul­tu­rel­le bag­grun­de
 • Du er en struk­tu­re­ret plan­læg­ger og koor­di­na­tor med kom­mu­ni­ka­ti­ve evner
 • Du er til­lidsvæk­ken­de, stærk i rela­tions­ar­bej­det og kan hol­de man­ge bol­de i luf­ten på én gang
 • Det vil være en for­del, hvis du har kend­skab til boligso­ci­alt arbej­de og/eller erfa­ring fra fri­vil­lig­heds­om­rå­det.

 

Ansæt­tel­ses­for­hold og ansøg­ning

Der er tale om en tids­be­græn­set 37 timers stil­ling fra sna­rest muligt og sene­st den 1. maj 2019. Pro­jekt­stil­lin­gen udlø­ber den 31. decem­ber 2020 — med mulig­hed for for­læn­gel­se.

Du må påreg­ne skæ­ve arbejds­ti­der og afte­n­ar­bej­de ca. en gang om ugen.

Løn og ansæt­tel­ses­vil­kår vil være efter overenskomst mel­lem BL og HK. Løn efter kva­li­fi­ka­tio­ner.

Mail os din ansøg­ning bilagt CV

. Skriv ven­ligst ’Dit navn + boligso­ci­al med­ar­bej­der i emne­fel­tet.

Send din ansøg­ning sene­st den 20. marts 2019 kl. 12.00. Vi hol­der sam­ta­ler den 26. marts 2019.

Vil du vide mere, kan du kon­tak­te Kari­na Quor­ning, boligso­ci­al koor­di­na­tor i Århus Omegn på 24 47 16 07.

 


Se stil­lings­op­sla­get som PDF.

Læs mere om den boligso­ci­a­le ind­sats i Elsted­høj.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at videre­for­mid­ler blot jobop­slag, hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til opsla­ge­ne, skal du kon­tak­te kon­takt­per­so­nen i jobop­sla­get direk­te.