Jobop­slag fra bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn:

Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn er en almen boli­gor­ga­ni­sa­tion, hvor vi læg­ger stor vægt på at have soci­alt vel­fun­ge­ren­de boligaf­de­lin­ger. Der­for har vi boligso­ci­a­le ind­sat­ser i vores tre stør­ste boligaf­de­lin­ger, nem­lig Præ­ste­van­gen og Rosen­høj i Viby og Elsted­høj i Lystrup.

Vores nuvæ­ren­de boligso­ci­a­le koor­di­na­tor er i lyk­ke­li­ge omstæn­dig­he­der og vi søger der­for en bar­selsvi­kar til at vare­ta­ge den­ne funk­tion. Koor­di­na­to­ren har det over­ord­ne­de ansvar for det boligso­ci­a­le arbej­de i Århus Omegn og er bin­de­led­det imel­lem de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og ledel­sen.

 

Dine arbejds­op­ga­ver

  • Du skal under­støt­te de eksi­ste­ren­de boligso­ci­a­le ind­sat­ser og et tvær­gå­en­de pro­jekt vedr. fore­byg­gel­se af udsæt­tel­ser i sam­ar­bej­de med boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen ALBOA
  • Du skal bidra­ge til at udvik­le ind­sat­ser­ne, her­un­der fun­dra­i­sing og pro­jek­t­ud­vik­ling i tæt sam­ar­bej­de med de seks boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og bebo­er­de­mo­kra­ter
  • Du skal have per­so­nale­le­del­se og spar­ring med de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i ind­sat­ser­ne
  • Du skal udar­bej­de over­ord­ne­de pro­jekt­be­skri­vel­ser for det boligso­ci­a­le arbej­de.

 

Din pro­fil

  • Du skal have ind­gå­en­de kend­skab til det soci­al­fag­li­ge felt
  • Du skal have nog­le års erfa­ring med per­so­nale­le­del­se
  • Du skal have over­blik og kom­pe­ten­cer inden for pro­jekt­sty­ring og pro­ces­ser
  • Du skal have gode kom­mu­ni­ka­ti­ve evner og evne det bre­de sam­ar­bej­de med f.eks. kom­mu­na­le aktø­rer og bebo­er­de­mo­kra­ter

Det vil være en for­del, hvis du har kend­skab til boligso­ci­alt arbej­de, udsat­te bolig­om­rå­der og alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner.

 

Ansæt­tel­ses­for­hold og ansøg­ning

Der er tale om en tids­be­græn­set fuld­tids­stil­ling fra sna­rest muligt og sene­st den 1. marts 2019. Vika­ri­a­tet udlø­ber den 31. marts 2020.

Du skal påreg­ne afte­n­ar­bej­de ca. et par gan­ge om måne­den.

Løn og ansæt­tel­ses­vil­kår vil være efter overenskomst mel­lem BL og HK eller BL og AC. Løn efter kva­li­fi­ka­tio­ner.

Mail os din ansøg­ning bilagt CV

. Skriv ven­ligst ’Dit navn + boligso­ci­al koor­di­na­tor’ i emne­fel­tet.

Send din ansøg­ning sene­st den 12. decem­ber 2018 kl. 12.00. Vi hol­der sam­ta­ler den 18. decem­ber 2018.

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­tak­te Kari­na Quor­ning, boligso­ci­al koor­di­na­tor i Århus Omegn på 24 47 16 07.

 

 


 

Se stil­lings­op­sla­get som PDF.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at videre­for­mid­ler blot jobop­slag, hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til opsla­ge­ne, skal du kon­tak­te kon­takt­per­so­nen i jobop­sla­get direk­te.