Et middel mod sociale udfordringer i udsatte boligområder

I Aarhus er der otte boligområder, som har en boligsocial helhedsplan. Udsatte boligområder kan søge tilskud til en boligsocial helhedsplan, hvis området har alvorlige udfordringer af boligsocial og økonomisk karakter. Når den boligsociale helhedsplan er igangsat, er den organisatorisk forankret i den lokale boligafdeling, men fungerer som en selvstændig enhed med egen leder og egne medarbejdere, der er placeret i boligområderne.

De boligsociale helhedsplaner bliver til i en forhandling mellem boligselskaberne og Landsbyggefonden, og de finansieres for fire år ad gangen. Landsbyggefonden bidrager med 75% af midlerne til helhedsplanen, mens der er krav om 25% lokal medfinansering fra bl.a. kommunen og boligorganisationerne. Finansieringen sker ved, at boligselskaber med afdelinger i udsatte boligområder ansøger om støtte til at gennemføre en boligsocial helhedsplan, der i udgangspunktet løber i 4 år.

Det Boligsociale Fællessekretariat understøtter alt det boligsociale arbejde i Aarhus. Vi er med til at skabe viden om udfordringerne i boligområderne, koordinere indsatser på tværs af byen og varetage boligområdernes interesser. Desuden yder vi også projektstøtte, hvor vi assisterer og udvikler i samarbejde med de enkelte boligsociale helhedsplaner, når de står overfor større forandringer.

Landsbyggefonden er en selvejende institution. Fondens midler tilvejebringes ved indbetalinger fra almene boligforeninger, der har udbetalt deres statsgaranterede lån. Disse midler kan så søges til bl.a. huslejestøtte, boligsociale helhedsplaner og fysisk renovering af boligforeninger med større lånebyrder eller svagere økonomi. Fonden fordeler på den måde midler fra ellers velhavende boligforeninger til boligforeninger der er økonomisk dårligere stillet. I Folketingets boligforlig fra 2006 blev det besluttet at en del af Landsbyggefondens midler skulle øremærkes til boligsociale indsatser – en ordning, der blev fortsat i boligforliget fra 2015. Landsbyggefonden har derfor siden 2006 ydet støtte til boligsociale helhedsplaner, som udarbejdes og gennemføres af almene boligforeninger i udsatte boligområder.

Repræsenteret i styregrupperne

Det Boligsociale Fællessekretariat er repræsenteret i styregrupperne for de boligsociale helhedsplaner. For os er det vigtigt at være tilstede og få indsigt i, hvad der foregår på dagligt plan i de boligsociale helhedsplaner, som vi arbejder for at understøtte. Det indgående kendskab til helhedsplanen er en forudsætning for, at vi kan understøtte med sparring, interessevaretagelse og kommunikation såvel som i udviklingen af nye helhedsplaner.

Se hvilke medarbejder, der er repræsenteret i de enkelte boligsociale helhedsplaner.

Boligsociale helhedsplaner i Aarhus

 

Share This