Bis­pe­ha­ven skal være et trygt og attrak­tivt bolig­om­rå­de

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er “at øge tryg­he­den og styr­ke civil­sam­fun­det gen­nem faci­li­te­ring og ska­bel­se af posi­ti­ve og kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, der øger bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der og fore­byg­ger nega­tiv soci­al arv”.

Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra både et grup­pe- og indi­vid­fo­kus. Hel­heds­pla­nen skal bidra­ge til at sam­men­hængs­kraf­ten og den soci­a­le kapi­tal øges, så bebo­er­ne er mere tryg­ge, tri­ves bed­re og føler stør­re grad af ejer­skab til områ­det. Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra, at det­te bl.a. kan opnås gen­nem øget kend­skab til hin­an­den, fle­re mulig­he­der for at ind­gå i fæl­les­ska­ber og bed­re kom­mu­ni­ka­tion.
Den soci­a­le mobi­li­tet skal sam­ti­dig øges og hel­heds­pla­nen vil under­støt­te møn­stre­bry­de­re gen­nem kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, dia­log med for­æl­dre­ne, og et tæt og koor­di­ne­ret sam­ar­bej­de med kom­mu­nen.

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan ope­re­rer med føl­gen­de over­ord­ne­de boligso­ci­a­le mål:

  • Styr­ke civil­sam­fun­det
  • Stør­re tryg­hed
  • Øget bebo­er­triv­sel
  • Fle­re i arbej­de
  • Fle­re i uddan­nel­se

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Bis­pe­ha­ven 2017 — 2020.

 

Bis­pe­ha­ven er opført i 1970–73 og har fra 2004–2007 gen­nem­gå­et en stor renove­ring. Der er i alt knap 2.500 bebo­e­re for­delt på 830 boli­ger.

Nyhe­der om Bis­pe­ha­ven

Bis­pe­ha­vens Køk­ken får støt­te af Real­da­nia

Bis­pe­ha­vens Køk­ken er udvalgt blandt hele 88 pro­jek­tidéer, og er der­med et af de 25 pro­jek­ter, der har fået støt­te fra Real­da­ni­as Under­vær­ker­kampag­ne. I Bis­pe­ha­ven skal et mul­ti­kul­tu­relt fæl­les­køk­ken i form af et mobilt ude­køk­ken og nye loka­ler give bolig­om­rå­dets 68…

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Det lyk­kes over alt for­vent­ning, da 58…

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te bolig­om­rå­der

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står…

Bis­pe­ha­ven på soci­a­le medi­er

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2017 — 2020

Boligso­ci­al leder

malene
Male­ne Las­sen-Struck

86 15 91 97

 

Bis­pe­ha­ven på soci­a­le medi­er