Fæl­les om Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018–2022 er at foku­se­re på beskæf­ti­gel­se, uddan­nel­se og styr­ket med­bor­ger­skab (og for­ud­sæt­nin­gen her­for — triv­sel og tryg­hed). Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det er inde i en posi­tiv udvik­ling. Eksem­pel­vis har udvik­lin­gen i ande­len af bebo­e­re med til­knyt­ning til arbejds­mar­ke­det de sene­ste år været mere posi­tiv i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det end i resten af Aar­hus og i den alme­ne sek­tor gene­relt. Kri­mi­na­li­te­ten er ikke alar­me­ren­de høj. Og fle­re småbørn til­knyt­tes dag­til­bud.

Med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan 2018–2022 tages der end­nu et stort skridt mod frem­tids­sik­rin­gen af Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det som attrak­ti­ve, soci­alt bære­dyg­ti­ge og tryg­ge bolig­om­rå­der. Hel­heds­pla­nen sig­ter mod at de sid­ste unge godt igen­nem uddan­nel­ses­sy­ste­met og i den for­bin­del­se både arbej­de med bør­ne­ne og de unge selv, men også med en fami­li­e­ret­tet tid­lig fore­byg­gen­de ind­sats. Hel­heds­pla­nen vil styr­ke med­bor­ger­ska­bet, tryg­he­den og den gen­si­di­ge til­lid, de for­skel­li­ge bebo­er­grup­per imel­lem. Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og kom­mu­nen pri­o­ri­te­rer at sam­ar­bej­de og under­støt­te den eksi­ste­ren­de ind­sats, udnyt­te syner­gi­ef­fek­ter og und­gå paral­le­lind­sat­ser.

Læs mere i den stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­af­ta­le for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018 – 2022.

I Fry­den­lund har fire bolig­for­e­nin­ger (Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og AAB) til­sam­men 1.131 lej­lig­he­der, som huser ca. 2.500 bebo­e­re. Boli­ger­ne er opført fra slut­nin­gen af 1960erne til begyn­del­sen af 1970erne. Midt i bebyg­gel­sen lig­ger Fry­den­lund Fæl­les­hus, og det er bl.a. her­fra, at de ansat­te på hel­heds­pla­nen gen­nem­fø­rer ind­sat­ser og akti­vi­te­ter.

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Regi­ne­høj, Kal­m­ar­ga­de, Illerup­vej og Lind­holm­par­ken i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 2.500 bebo­e­re i områ­det. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anlig­gen­de.

Nyhe­der om Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Sig far­vel til Hel­le

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15…

Fæl­les­hu­se­ne i Fry­den­lund og Møl­le­vang

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Trå­den: Fry­den­lund og Møl­le­vang skal være et trygt og godt sted at bo for alle. Det skal være et sted, hvor voks­ne og børn tri­ves og har opti­ma­le udvik­lings­mu­lig­he­der. Det kan lyde ambi­tiøst, men det er måle­ne fæl­les­hu­se­ne i Møl­le­van­gen og…

For­æl­dre og unge arbej­der for et bed­re Fry­den­lund

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Trå­den: Fry­den­lund er et bolig­om­rå­de med en stor pro­cent­del af børn og unge. Nog­le vok­ser op i hjem med små res­sour­cer både øko­no­misk og soci­alt, og år til­ba­ge har der været en del util­pas­se­de unge, som gjor­de områ­det utrygt for andre…

Mænds møde­ste­der

Pro­jekt “Mænds Møde­ste­der” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i efter­å­ret 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk: I hvert af bolig­om­rå­der­ne Tri­ge,…

Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det på soci­a­le medi­er

Boligso­ci­al leder


Alex Vej­by Niel­sen


41 19 19 77

Fry­den­lund Fæl­les­hus
Fug­le­bak­ke­vej 70
8210 Aar­hus V

Fry­den­lund på soci­a­le medi­er

Vandtårns­om­rå­det på soci­a­le medi­er