Fra udsat bolig­om­rå­de til vel­fun­ge­ren­de, attrak­tiv og soci­alt balan­ce­ret bydel

De igang­væ­ren­de omfat­ten­de fysi­ske for­an­drin­ger i Gel­lerup-Toves­høj er ved­ta­get i Hel­heds­pla­nen for Gel­lerup-Toves­høj. De har til for­mål at ska­be en vel­fun­ge­ren­de, attrak­tiv og soci­alt balan­ce­ret bydel. Det lang­sig­te­de mål er at brin­ge byde­len på Aar­hus-niveau på uddan­nel­se, beskæf­ti­gel­se, tryg­hed og sund­hed. Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan bidra­ger til at opnå effek­t­må­le­ne for den fysi­ske hel­heds­plan.

 

En fæl­les stra­te­gi for udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus

Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus (BL’s 5. kreds) og Aar­hus kom­mu­ne har udar­bej­det en fæl­les stra­te­gi for de udsat­te bolig­om­rå­der. Visio­nen er, at Aar­hus skal være en god by for alle og at byen skal hæn­ge sam­men. Stra­te­gi­en består af fire stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der. De dan­ner ram­men for sam­ar­bej­det om den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Gel­lerup-Toves­høj.

  1. Fle­re i uddan­nel­se
  2. Fle­re i beskæf­ti­gel­se
  3. Styr­ket med­bor­ger­skab
  4. Fle­re boli­ger i den blan­de­de by

 

Tryg­hed og soci­al arv

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Gel­lerup-Toves­høj har fokus på at styr­ke tryg­he­den og bidra­ge til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv.

Den stær­ke tra­di­tion for et aktivt civil­sam­fund og et udbredt sam­ar­bej­de i lokal­sam­fun­det i Gel­lerup-Toves­høj skal fort­sæt­tes. Det­te akti­ve med­bor­ger­skab styr­ker tryg­he­den og det gode nabo­skab i områ­det. Det giver også et forum for at sam­ar­bej­de om loka­le bidrag til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv.

Det over­ord­ne­de mål i pla­nen er uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se. Her er det afgø­ren­de at sæt­te ind så tid­ligt som muligt i børns liv for at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv. Der­for rum­mer pla­nen et sær­ligt fokus på for­æl­dre. Børn og unge skal ople­ve til­stræk­ke­lig støt­te til at gen­nem­fø­re sko­le­gang og støt­te i over­gan­gen til uddan­nel­se. I for­hold til beskæf­ti­gel­se er der ind­sat­ser ret­tet mod både virk­som­he­der og bebo­e­re.

Alle ind­sat­ser­ne har tre pej­le­mær­ker: (1) de sker i sam­ar­bej­de med civil­sam­fun­det, (2) de sup­ple­rer de kom­mu­na­le ind­sat­ser og (3) de udnyt­ter mulig­he­der­ne i de sto­re for­an­drin­ger i områ­det.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Gel­lerup-Toves­høj 2018 – 2022.

 

Gel­lerup­par­ken er med sine 1.776 lej­lig­he­der lan­dets stør­ste alme­ne boligaf­de­ling. Med til Gel­lerup­par­ken hører også Toves­høj med 624 lej­lig­he­der. Der bor godt 7.000 men­ne­sker i de to afde­lin­ger. Boli­ger­ne er opført i 1968–72. Gel­lerup-Toves­høj blev i 2007 under­lagt kom­bi­ne­ret udlej­ning. Det bety­der, at boligan­sø­ge­re på kon­tant­hjælp, start­hjælp eller intro­duk­tionsy­del­se ikke kan få anvist en bolig i områ­det.

Nyhe­der om Gel­lerup-Toves­høj

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres loka­l­om­rå­der

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og loka­l­om­rå­der­ne. Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra sko­le­å­rets…

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Det lyk­kes over alt for­vent­ning, da 58…

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te bolig­om­rå­der

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står…

Det boligso­ci­a­le arbej­de i Gel­lerup sæt­tes på pau­se

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Stift­ti­den­de: Den nuvæ­ren­de boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Gel­lerup og Toves­høj udlø­ber til nytår, og det er ikke lyk­ke­des at kom­me i mål med en ny. I bed­ste fald kan nye boligso­ci­a­le ini­ti­a­ti­ver sæt­tes i gang til som­mer. Når 2017…

Gel­lerup-Toves­høj på soci­a­le medi­er

Gellerup.nu på soci­a­le medi­er

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2018 — 2022

Boligso­ci­al chef


Jes­per Kur­da­hl


40 12 23 54

 

Det Boligso­ci­a­le hus i Gellerup/Toveshøj
Ygg­dra­sil
Dor­tes­vej 35A
8220 Bra­brand

Gel­lerup-Toves­høj på soci­a­le medi­er