Et mang­fol­digt bolig­om­rå­de

Lang­kær­par­ken skal være et attrak­tivt og bidra­gen­de bolig­om­rå­de, som sam­men med resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokal­sam­fund. Et godt nabo­skab skal med­vir­ke til et stør­re lokalt enga­ge­ment og meds­ansvar­lig­hed for hin­an­dens triv­sel.

Tilst er på man­ge måder en ”by i byen”, og lig­ger så til­pas langt væk fra cen­trum af Aar­hus, at det har karak­ter af et lands­by­sam­fund i høje­re grad end andre af de udsat­te byde­le i Aar­hus. Det giver et andet afsæt for at arbej­de med udvik­lin­gen af byde­len og for det boligso­ci­a­le arbej­de i Lang­kær­par­ken. Der er stor vel­vil­je til at sam­ar­bej­de og tæn­ke nyt i Tilst, og der er gro­bund for et stærkt lokalt sam­ar­bej­de omkring Lang­kær­par­ken. Det er håbet, at en ny boligso­ci­al hel­heds­plan kan være med til at ska­be et end­nu stær­ke­re sam­ar­bej­de lokalt, både med insti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger, virk­som­he­der og bebo­e­re.

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er, at sæt­te bebo­er­nes res­sour­cer i spil, så bebo­er­nes hand­le­mu­lig­he­der styr­kes og fle­re får mulig­hed for at ska­be et bed­re liv for dem selv. Det­te skal med­vir­ke til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv og øge tryg­hed og triv­sel for bebo­er­ne.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Lang­kær­par­ken 2017 – 2020.

 

Lang­kær­par­ken er byg­get i peri­o­den 1969–1971 og lig­ger i Tilst. Lang­kær­par­ken består af 35 tre­e­ta­ges bolig­blok­ke med i alt 860 lej­lig­he­der med godt 2000 bebo­e­re. I 1990 blev Lang­kær­par­ken renove­ret, og i 2009 stem­te bebo­er­ne posi­tivt for visio­ner og mål for en fysisk hel­heds­plan, hvor­for en ny og gen­nem­gri­ben­de renove­ring er i gang.

Nyhe­der om Lang­kær­par­ken

Job First nomi­ne­ret som bed­ste boligso­ci­a­le pro­jekt

Job First er et beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt udvik­let i sam­ar­bej­de mel­lem den boligso­ci­a­le ind­sats i Lang­kær­par­ken, AL2bolig, entre­pre­nø­ren Ene­mær­ke & Peter­sen A/S og Job­cen­te­ret i Aar­hus Kom­mu­ne i for­bin­del­se med renove­ring af Lang­kær­par­ken i Tilst. Nu er pro­jek­tet…

Iværk­sæt­te­ri på sko­le­ske­ma­et skal styr­ke udsat­te unge

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Altin­get: Pilot­pro­jekt: Under­vis­ning i iværk­sæt­te­ri skal give udsat­te unge trang til at ska­be. Bag pro­jek­tet står to NGO’er. Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond bidra­ger med mid­ler. Læs hele artik­len på Altin­gets hjem­mesi­de eller…

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres loka­l­om­rå­der

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og loka­l­om­rå­der­ne. Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra sko­le­å­rets…

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te bolig­om­rå­der

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står…

Lang­kær­par­ken på soci­a­le medi­er

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2017 — 2020

Boligso­ci­al leder


Jan Hou­borg Ander­sen


60 29 41 42

Bydels­hu­set Tilst
Lang­kær­vej 2
8381 Tilst

Lang­kær­par­ken på soci­a­le medi­er