Byens bed­ste nabo­skab

Vandtårns­om­rå­det skal frem­tids­sik­res, så det for­bli­ver et attrak­tivt, soci­alt bære­dyg­tigt og trygt bolig­om­rå­de, hvor bebo­er­ne kerer sig om hin­an­den. Der skal ska­bes en posi­tiv udvik­ling på de cen­tra­le boligso­ci­a­le indi­ka­to­rer. Måle­ne nås ved styr­ket nabo­skab, for­æl­dre­en­ga­ge­ment og et tæt sam­ar­bej­de med rele­van­te kom­mu­na­le aktø­rer. I Vandtårns­om­rå­det skal børns og voks­nes triv­sel og udvik­ling have opti­ma­le betin­gel­ser.

Fore­byg­gel­se, bro­byg­ning og nabo­skab­sen­ga­ge­ment er nøg­le­or­de­ne for ind­sat­ser­ne i Vandtårns­om­rå­dets boligso­ci­a­le hel­heds­plan 2014 — 2017. Når soci­a­le udfor­drin­ger er ble­vet til poli­tisa­ger eller til tun­ge sager i soci­al­for­valt­nin­gen, er de ikke læn­ge­re en opga­ve for det boligso­ci­a­le arbej­de. Der, hvor vi kan gøre en for­skel, er i fore­byg­gel­sen. Ved at være til ste­de i den alme­ne bebyg­gel­se omkring vandtårns­om­rå­det – og ved at have stær­ke rela­tio­ner til områ­dets bebo­e­re – har vi mulig­hed for at iden­ti­fi­ce­re udfor­drin­ger­ne på et tid­ligt tids­punkt og for at etab­le­re kon­takt til de eksi­ste­ren­de syste­mer – pri­mært kom­mu­na­le. Vi vil også gøre en ind­sats for, at områ­dets man­ge res­sour­cestær­ke voks­ne kom­mer til at spil­le en mere mar­kant rol­le i løs­nin­gen af områ­dets soci­a­le udfor­drin­ger. For­æl­dre­ne og områ­dets res­sour­cestær­ke voks­ne skal mere tyde­ligt på banen.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Vandtårns­om­rå­det 2014 – 2017.

 

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Kal­m­ar­ga­de, Regi­ne­høj og Vor­re­van­gen i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 3.500 bebo­e­re i områ­dets 1.864 alme­ne boli­ger. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anlig­gen­de.

Nyhe­der om Vandtårns­om­rå­det

Sund­heds­caféer­ne

Pro­jekt “Sund­heds­ca­fe­er­ne” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr. 31. decem­ber 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:   Ulig­hed i sund­hed Man­ge…

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne

Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le meto­der…

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Her­redsvang,…

Sig far­vel til Hel­le

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15…

Vandtårns­om­rå­det på soci­a­le medi­er

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2014 — 2017

Boligso­ci­al leder


Alex Vej­by Niel­sen


41 19 19 77

Boligso­ci­alt kon­tor
Kal­m­ar­ga­de 31
8200 Aar­hus N

Vandtårns­om­rå­det på soci­a­le medi­er