Byens bed­ste nabo­skab

Vandtårns­om­rå­det skal frem­tids­sik­res, så det for­bli­ver et attrak­tivt, soci­alt bære­dyg­tigt og trygt bolig­om­rå­de, hvor bebo­er­ne kerer sig om hin­an­den. Der skal ska­bes en posi­tiv udvik­ling på de cen­tra­le boligso­ci­a­le indi­ka­to­rer. Måle­ne nås ved styr­ket nabo­skab, for­æl­dre­en­ga­ge­ment og et tæt sam­ar­bej­de med rele­van­te kom­mu­na­le aktø­rer. I Vandtårns­om­rå­det skal børns og voks­nes triv­sel og udvik­ling have opti­ma­le betin­gel­ser.

Fore­byg­gel­se, bro­byg­ning og nabo­skab­sen­ga­ge­ment er nøg­le­or­de­ne for ind­sat­ser­ne i Vandtårns­om­rå­dets boligso­ci­a­le hel­heds­plan 2014 — 2017. Når soci­a­le udfor­drin­ger er ble­vet til poli­tisa­ger eller til tun­ge sager i soci­al­for­valt­nin­gen, er de ikke læn­ge­re en opga­ve for det boligso­ci­a­le arbej­de. Der, hvor vi kan gøre en for­skel, er i fore­byg­gel­sen. Ved at være til ste­de i den alme­ne bebyg­gel­se omkring vandtårns­om­rå­det – og ved at have stær­ke rela­tio­ner til områ­dets bebo­e­re – har vi mulig­hed for at iden­ti­fi­ce­re udfor­drin­ger­ne på et tid­ligt tids­punkt og for at etab­le­re kon­takt til de eksi­ste­ren­de syste­mer – pri­mært kom­mu­na­le. Vi vil også gøre en ind­sats for, at områ­dets man­ge res­sour­cestær­ke voks­ne kom­mer til at spil­le en mere mar­kant rol­le i løs­nin­gen af områ­dets soci­a­le udfor­drin­ger. For­æl­dre­ne og områ­dets res­sour­cestær­ke voks­ne skal mere tyde­ligt på banen.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Vandtårns­om­rå­det 2014 – 2017.

 

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Kal­m­ar­ga­de, Regi­ne­høj og Vor­re­van­gen i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 3.500 bebo­e­re i områ­dets 1.864 alme­ne boli­ger. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anlig­gen­de.

Nyhe­der om Vandtårns­om­rå­det

Mænds møde­ste­der

Pro­jekt “Mænds Møde­ste­der” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i efter­å­ret 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk: I hvert af bolig­om­rå­der­ne Tri­ge,…

Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Mænds Møde­ste­der har to aft­ner i træk invi­te­ret loka­le mænd fra hen­holds­vis Aar­hus V og Tri­ge inden­for til oplæg af mænd med noget på hjer­tet. Man­de­aft­nen i Aar­hus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mæn­de­ne sad blandt de flot­te cyk­ler og hør­te oplæg af Andreas…

Mænd får nye møde­ste­der i Aar­hus

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at står over­for at lan­ce­rer pro­jek­tet ”Mænds møde­ste­der for samvær og triv­sel”. I part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed og de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Her­redsvang, Fry­den­lund, Tri­ge og Vandtårns­om­rå­det i Aar­hus skal der etab­le­res…

Vandtårns­om­rå­det på soci­a­le medi­er

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2014 — 2017

Boligso­ci­al leder


Alex Vej­by Niel­sen


41 19 19 77

Boligso­ci­alt kon­tor
Kal­m­ar­ga­de 31
8200 Aar­hus N

Vandtårns­om­rå­det på soci­a­le medi­er