Et leven­de og attrak­tivt områ­de

Den boligso­ci­a­le ind­sats i Viby Syd skal under­støt­te udvik­lin­gen af et leven­de og attrak­tivt bolig­om­rå­de. Ind­sat­sen skal sam­men med de øvri­ge ini­ti­a­ti­ver i områ­det bidra­ge til, at Viby Syd er attrak­tiv både for nuvæ­ren­de og poten­ti­el­le nye bebo­e­re. Viby Syd skal være et bolig­om­rå­de, som bebo­er­ne er stol­te af at bo i og som opfat­tes posi­tivt af boligsø­gen­de og andre ude­frakom­men­de. Det for­drer et bolig­om­rå­de med gode fysi­ske ram­mer, ro og tryg­hed men også et områ­de, hvor der er liv og fæl­les­skab. Der­for rum­mer visio­nen for den boligso­ci­a­le ind­sats også en ambi­tion om at under­støt­te udvik­lin­gen af et leven­de bolig­om­rå­de, hvor man kan udfol­de og udvik­le sig i fæl­les­skab med sine nabo­er. Det skal være et bolig­om­rå­de, hvor man ikke blot bor men også lever.

De over­ord­ne­de mål for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Viby Syd er, at ind­sat­sen skal bidra­ge til at frem­me såvel aktivt med­bor­ger­skab som bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der. Med­bor­ger­skab hand­ler om, at bebo­er­ne del­ta­ger i såvel de fæl­les akti­vi­te­ter i områ­det som i de demo­kra­ti­ske pro­ces­ser i for­bin­del­se med bebo­er­de­mo­kra­ti­et, for­e­nings­li­vet, sko­len mm. Livs­mu­lig­he­der hand­ler om, at den enkel­te bebo­er har en sund­heds­til­stand og et over­skud, der gør, at han/hun bli­ver i stand til at del­ta­ge i uddan­nel­se, opdra­gel­se af egne børn, arbejds­mar­ke­det mm. Her­med tager den boligso­ci­a­le ind­sats sig­te på både det indi­vi­du­el­le plan og områ­de­ni­veau­et. Det hand­ler både om de enkel­te bebo­e­res triv­sel, bebo­er­nes age­ren i fæl­les­ska­bet og bolig­om­rå­dets udvik­ling.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Viby Syd 2020 — 2023.

Viby Syd dæk­ker over tre områ­der: Rosen­høj, Kjær­slund og Søn­der­van­gen. Bolig­for­e­nin­ger­ne Århus Omegn og Alboa har lej­lig­he­der i områ­det. Til­sam­men bli­ver det 1.661 boli­ger og godt 4.000 bebo­e­re. Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan bli­ver sty­ret fra Nabo­hu­set i Rosen­høj.

Nyhe­der om Viby Syd

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem…

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres loka­l­om­rå­der

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres loka­l­om­rå­der

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og loka­l­om­rå­der­ne. Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra sko­le­å­rets…

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Det lyk­kes over alt for­vent­ning, da 58…

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te bolig­om­rå­der

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te bolig­om­rå­der

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står…

Viby Syd på soci­a­le medi­er