Aktiv fri­tid, soci­al sam­men­hængs­kraft og med­bor­ger­skab

Siden 2015 har Åbyhøj­går­den gen­nem­gå­et en omfat­ten­de renove­ring, som blandt andet har givet anled­ning til en boligso­ci­al ind­sats i områ­det. Områ­det har været ken­de­teg­net ved en lang renove­rings­pro­ces, gener fra støj og ufrem­kom­me­lig­hed i områ­det, samt børn og fami­li­er med mang­len­de plads til at lege uden­dørs. Der­u­d­over pend­ler omkring 75 % af områ­dets børn til sko­le, hvil­ket kan gøre det van­ske­ligt at del­ta­ge i fri­tidstil­bud.
Ind­sat­sen har fokus på loka­le fri­tidstil­bud, bro­byg­ning til klub­ber og for­e­nin­ger, feri­e­ak­ti­vi­te­ter for børn og fami­li­er, ind­sats til at styr­ke soci­al sam­men­hængs­kraft, samt en ind­sats der skal styr­ke børn og unges del­ta­gel­se og med­bor­ger­skab.

Den boligso­ci­a­le ind­sats i Åbyhøj­gård er finan­si­e­ret i sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus Kom­mu­ne og AL2bolig.

 

Åbyhøj­gård udgø­res af tre afde­lin­ger og består af eta­ge­byg­ge­ri i beton opført 1967–69. Afde­lin­ger­ne har 341 leje­mål og knap 700 bebo­e­re.

Nyhe­der om Åbyhøj­gård

Ingen resul­ta­ter fun­det

Siden du anmo­de­de om kun­ne ikke fin­des. Prøv at præ­ci­ser din søg­ning, eller brug navi­ga­tio­nen oven­for til at loka­li­se­re ind­læg­get.