NØGLEN

Pro­jekt­lej­lig­he­den NØGLEN er fun­da­men­tet for det boligso­ci­a­le arbej­de i Elsted­høj.

Elsted­høj

Pro­jekt­lej­lig­he­den NØGLEN

I Elsted­høj er den boligso­ci­a­le ind­sats opstå­et ud fra bebo­er­nes egne ønsker om at have et fæl­les sted samt ud fra bolig­for­e­nin­gen Århus Omegns mål­sæt­ning om at have fokus på boligso­ci­a­le ind­sat­ser. Pro­jekt­lej­lig­he­den NØGLEN er fun­da­men­tet for det boligso­ci­a­le arbej­de i afde­lin­gen.

NØGLEN åbne­de i august 2011 og er etab­le­ret i et sam­ar­bej­de med loka­l­om­rå­det, de omkring­lig­gen­de insti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger og sam­fundstil­bud. Mod­sat stør­ste­delen af de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i de øvri­ge bolig­om­rå­der i Aar­hus Kom­mu­ne, er ind­sat­sen i Elsted­høj ikke finan­si­e­ret på mid­ler fra Lands­byg­ge­fon­den.

 

Afde­lin­gen er byg­get i 1970–71 og har 415 leje­mål med knap 900 bebo­e­re.

Nyhe­der om Elsted­høj

Boligso­ci­al koor­di­na­tor søges

Jobop­slag fra bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn: Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn er en almen boli­gor­ga­ni­sa­tion, hvor vi læg­ger stor vægt på at have soci­alt vel­fun­ge­ren­de boligaf­de­lin­ger. Der­for har vi boligso­ci­a­le ind­sat­ser i vores tre stør­ste boligaf­de­lin­ger, nem­lig…

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem…

Del­ta­ger­bud­get til bebo­er­ha­ve i Elsted­høj

Bebo­e­re i Elsted­høj fik den 31. okto­ber over­rakt 25.000 kr. til udvi­del­se af “Kon­gens Have”. Haven bli­ver brugt af loka­le bebo­e­re i Lystrup og Elsted­høj, der om afte­nen og i wee­ken­der­ne bru­ger den som er et møde­sted, der giver mulig­hed for sam­ska­bel­se og fæl­les­skab.…

Fyldt til åben hus i NØGLEN

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Omegns Bebo­er­blad: Lør­dag d. 26 august var der ind­vi­el­se af NØG­LENs nye loka­ler, Elsted­høj 35 og da solen var frem­me, var det mest af alt de dej­li­ge uden­dørs are­a­ler, der sum­me­de af de man­ge besø­gen­de. Der var dæk­ket op rundt om i…

Elsted­høj på soci­a­le medi­er

Mere info

Boligso­ci­al med­ar­bej­der


Per­nil­le Got­land Juul


23 24 48 40

Elsted­høj på soci­a­le medi­er