Bebo­er­rå­d­giv­ning på Skjold­høj­kol­le­gi­et

Kol­le­gi­et har siden 2010 haft ansat en bebo­er­rå­d­gi­ver. Det er sket som en føl­ge af, at Skjold­høj­kol­le­gi­et i løbet af de sene­ste år er ble­vet bosted for en stor andel udsat­te unge med per­son­li­ge og soci­a­le pro­ble­mer. Den pri­mæ­re mål­grup­pe er Skjold­høj­kol­le­giets sva­ge unge uden et posi­tivt net­værk. Unge, som har svært ved at fast­hol­de til­knyt­nin­gen til uddan­nel­ses­sek­to­ren, for­di de aldrig har fået udvik­let deres soci­a­le og prak­ti­ske evner til et ”nor­malt” niveau.

 

Skjold­høj­kol­le­gi­et er lan­dets stør­ste kol­le­gi­um uden for hoved­sta­den. Der er 847 leje­mål og cir­ka 1.000 bebo­e­re. Kol­le­gi­et blev opført i 1970–73 og er opbyg­get som en lil­le lands­by med sto­re grøn­ne fæl­les­a­re­a­ler.

Nyhe­der om Skjold­høj

Ingen resul­ta­ter fun­det

Siden du anmo­de­de om kun­ne ikke fin­des. Prøv at præ­ci­ser din søg­ning, eller brug navi­ga­tio­nen oven­for til at loka­li­se­re ind­læg­get.

Bebo­er­rå­d­gi­ver Skjold­høj­kol­le­gi­et på soci­a­le medi­er

Mere info

Bebo­er­rå­d­gi­ver


San­ne Schwartz Peder­sen


51 71 83 94

Bebo­er­rå­d­giv­ning
Spob­jerg­vej 50
8220 Bra­brand
Kon­tor i nr. 50A (under opgang 50)

Bebo­er­rå­d­gi­ver Skjold­høj­kol­le­gi­et på soci­a­le medi­er