Fæl­les­skab i Åbyhøj

I janu­ar 2020 slog AL2bolig døre­ne op til nye bebo­er­lo­ka­ler på Viby­vej 63B, Åbyhøj. Bebo­er­lo­ka­ler­ne er opstå­et med ønske fra bebo­e­re, der efter­s­purg­te et sted til fæl­les akti­vi­te­ter. Loka­ler­ne dan­ner ram­men for at bebo­e­re kan igang­sæt­te akti­vi­te­ter og dyr­ke loka­le fæl­les­ska­ber.
Udform­nin­gen og dag­li­ge drift af loka­ler­ne dri­ves af en fri­vil­lig sty­re­grup­pe i tæt sam­ar­bej­de med AL2boligs bebo­er­kon­su­lent.
De fri­vil­li­ge akti­vi­te­ter spæn­der bredt fra lek­tiecafé til fæl­les­spis­ning, lydstu­die, kre­a­klub, Repair Cafe og unge­af­ten.

Som led i AL2boligs vision om at ska­be stær­ke fæl­les­ska­ber med plads til mang­fol­dig­hed og respekt for den enkel­te, har orga­ni­sa­tions­be­sty­rel­sen i AL2bolig afsat et beløb til at etab­le­re, afprø­ve og dri­ve fæl­les bebo­er­lo­ka­ler på Viby­vej i Åbyhøj i 2020.

 

AL2bolig har 23 afde­lin­ger i Åbyhøj. Afde­lin­ger­ne er af blan­det bebyg­gel­se og udgør 1689 leje­mål.

Nyhe­der om Viby­vej — Åbyhøj

Ingen resul­ta­ter fun­det

Siden du anmo­de­de om kun­ne ikke fin­des. Prøv at præ­ci­ser din søg­ning, eller brug navi­ga­tio­nen oven­for til at loka­li­se­re ind­læg­get.