Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller...
Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i...
Flek­si­bel udlej­ning ska­ber posi­ti­ve resul­ta­ter

Flek­si­bel udlej­ning ska­ber posi­ti­ve resul­ta­ter

Mere balan­ce­ret bebo­er­sam­men­sæt­ning og min­dre opde­ling på bolig­mar­ke­det. Det er nog­le af resul­ta­ter­ne af en stør­re eva­lu­e­ring af udlej­nings­red­ska­bet flek­si­bel udlej­ning. Eva­lu­e­rin­gen under­sø­ger udvik­lin­gen i...
BoSo­c­Da­ta er i luf­ten igen

BoSo­c­Da­ta er i luf­ten igen

BoSo­c­Da­ta er Aar­hus Kom­mu­ne og boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i BL’s 5. kreds’ fæl­les moni­to­re­rings­sy­stem. Det er ble­vet vide­re­ud­vik­let og er nu i luf­ten i en ny ver­sion. Det bety­der, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at igen er...
Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller...
Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbej­de

Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbej­de

I for­å­ret 2015 ind­gik Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Syd­dansk Uni­ver­si­tet, en afta­le om at under­sø­ge ’for­ud­sæt­nin­ger­ne for fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus’. Det blev beslut­tet, at under­sø­gel­sen skul­le foku­se­re...