Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller...
Helt til tops i byg­ge­bran­chen

Helt til tops i byg­ge­bran­chen

”Typisk mon­te­rer jeg bjæl­ker, søj­ler og kryds der skal hold byg­nin­gen i balan­ce,” for­tæl­ler 20-åri­ge Ahmad Said fra Gel­lerup. Han er i fuld gang med at byg­ge hotel i cen­trum af Aar­hus. Ind­til vide­re har han arbej­det i syv måne­der på Wakeup-hotel­let...
Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mur­sten?

Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mur­sten?

Den 20. og 21. maj afhold­te Domea års­kon­fe­ren­ce for knapt 400 hoved­or­ga­ni­sa­tions­med­lem­mer og afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mænd. I den sam­men­hæng var Byg Op invi­te­ret til at tale under over­skrif­ten ’Soci­alt ansvar ved renove­ring og nybyg­ge­ri’....
Afta­le skal hjæl­pe unge i job i Bil­ka

Afta­le skal hjæl­pe unge i job i Bil­ka

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Ons­dag Vest: Pro­jekt Get2Job, der hjæl­per unge i Gel­lerup med at få et fri­tidsjob, har fået foden inden­for i Bil­ka. Læs artik­len i Aar­hus Ons­dags e-avis eller...
Nyt net­værk i Tilst vil have unge i job

Nyt net­værk i Tilst vil have unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: En almen bolig­for­e­ning i Tilst ska­ber et nyt erhvervs­net­værk, der bl.a. skal sik­re områ­dets unge et lokalt fri­tidsjob. Læs arti­ke­len på Jyl­lands-Postens hjem­mesi­den eller...