Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller...
Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne

Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et...
Sig far­vel til Hel­le

Sig far­vel til Hel­le

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le...
Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller...

Eva­lu­e­ring af Pro­jekt Sund­heds­caféer­ne

Pro­jekt Sund­heds­caféer er et åbent sund­heds­til­bud til bebo­er­ne i Tri­ge­par­ken, Her­redsvang, Gellerupparken/Tovehøj, Bis­pe­ha­ven og Viby Syd. Den­ne eva­lu­e­ring af Pro­jekt Sund­heds­caféer inde­hol­der et bor­ger- (indi­vid) og et...

Sund­heds­ca­fe­er­ne: et sam­ar­bej­de på kryds og tværs

Siden okto­ber 2010 har Sund­heds­caféer­ne fol­det sig ud i fem byde­le, i Aar­hus – Tri­ge, Her­redsvang, Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Skrif­tet hand­ler om, hvor­dan Sund­heds­ca­fe­er­ne er et sam­ar­bejds­pro­jekt, som fore­går på...