Eva­lu­e­ring med udvik­lings­sig­te

En af meto­der­ne til at gene­re­re viden om det boligso­ci­a­le felt er gen­nem eva­lu­e­rin­ger, der­for er det også en natur­lig del af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­de. Når vi ind­sam­ler viden og erfa­ring fra det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus, er det altid med fokus på at sæt­te den viden i spil på både det prak­ti­ske og det stra­te­gi­ske niveau. Der­for er vores mål med de eva­lu­e­rin­ger, vi laver, at de skal bru­ges til at for­an­dre og for­bed­re prak­sis og der­for del­ta­ger Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ale­ne i eva­lu­e­rin­ger, der har et udvik­lings­sig­te.

 

Når vi eva­lu­e­rer, arbej­der vi ud fra en ræk­ke prin­cip­per

  • Eva­lu­e­rings­pro­ces­sen skal star­tes i så god tid, at der reelt er mulig­hed for at for­an­dre prak­sis. Der skal des­u­den altid udar­bej­des en plan for, hvor­dan der skal arbej­des vide­re med resul­ta­ter­ne, og hvem der har ansva­ret for, at resul­ta­ter­ne bli­ver til for­an­drin­ger.
  • Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats er den kri­ti­ske ven. Fokus er på frem­men­de og hæm­men­de fak­to­rer og på, hvor­dan udvik­lings­po­ten­ti­a­le rea­li­se­res, så prak­sis for­bed­res.
  • For­an­dring for­drer ejer­skab, som igen for­drer ind­dra­gel­se og læring ska­bes bedst i fæl­les­skab, der­for ønsker Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, at de pri­mæ­re par­ter selv er tæt på eva­lu­e­rings­pro­ces­sen hele vej­en igen­nem. Af sam­me grund er det også natur­ligt, at rele­van­te inter­es­sen­ter ind­dra­ges.
  • Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at del­ta­ger i opsam­lings­mø­der efter eva­lu­e­rin­gen er fær­dig. Videns­de­ling og kom­mu­ni­ka­tion af eva­lu­e­rin­gens resul­ta­ter ser vi som givet.

Nyhe­der om eva­lu­e­ring

Års­skrift 2019

Års­skrift 2019

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2019, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Læs års­skrif­tet i din brow­ser. Eller down­lo­ad det

Byg Op — En model der vir­ker

Byg Op — En model der vir­ker

Her hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ønsker vi, at soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver en natur­lig del af frem­ti­di­ge byg­ge­sa­ger. Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan byg­ge­sa­ger nem­lig fun­ge­re som soci­al løf­te­stang for men­ne­sker, der mang­ler det afgø­ren­de net­værk for at…

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør…