Eva­lu­e­ring med udvik­lings­sig­te

En af meto­der­ne til at gene­re­re viden om det boligso­ci­a­le felt er gen­nem eva­lu­e­rin­ger, der­for er det også en natur­lig del af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­de. Når vi ind­sam­ler viden og erfa­ring fra det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus, er det altid med fokus på at sæt­te den viden i spil på både det prak­ti­ske og det stra­te­gi­ske niveau. Der­for er vores mål med de eva­lu­e­rin­ger, vi laver, at de skal bru­ges til at for­an­dre og for­bed­re prak­sis og der­for del­ta­ger Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ale­ne i eva­lu­e­rin­ger, der har et udvik­lings­sig­te.

 

Når vi eva­lu­e­rer, arbej­der vi ud fra en ræk­ke prin­cip­per

  • Eva­lu­e­rings­pro­ces­sen skal star­tes i så god tid, at der reelt er mulig­hed for at for­an­dre prak­sis. Der skal des­u­den altid udar­bej­des en plan for, hvor­dan der skal arbej­des vide­re med resul­ta­ter­ne, og hvem der har ansva­ret for, at resul­ta­ter­ne bli­ver til for­an­drin­ger.
  • Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats er den kri­ti­ske ven. Fokus er på frem­men­de og hæm­men­de fak­to­rer og på, hvor­dan udvik­lings­po­ten­ti­a­le rea­li­se­res, så prak­sis for­bed­res.
  • For­an­dring for­drer ejer­skab, som igen for­drer ind­dra­gel­se og læring ska­bes bedst i fæl­les­skab, der­for ønsker Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, at de pri­mæ­re par­ter selv er tæt på eva­lu­e­rings­pro­ces­sen hele vej­en igen­nem. Af sam­me grund er det også natur­ligt, at rele­van­te inter­es­sen­ter ind­dra­ges.
  • Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at del­ta­ger i opsam­lings­mø­der efter eva­lu­e­rin­gen er fær­dig. Videns­de­ling og kom­mu­ni­ka­tion af eva­lu­e­rin­gens resul­ta­ter ser vi som givet.

Nyhe­der om eva­lu­e­ring

Flek­si­bel udlej­ning ska­ber posi­ti­ve resul­ta­ter

Mere balan­ce­ret bebo­er­sam­men­sæt­ning og min­dre opde­ling på bolig­mar­ke­det. Det er nog­le af resul­ta­ter­ne af en stør­re eva­lu­e­ring af udlej­nings­red­ska­bet flek­si­bel udlej­ning. Eva­lu­e­rin­gen under­sø­ger udvik­lin­gen i bebo­er­sam­men­sæt­nin­gen i de udsat­te bolig­om­rå­der siden 2013,…

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbej­de eva­lu­e­res

Aar­hus Byråd beslut­te­de sid­ste år, at der skal gen­nem­fø­res en eva­lu­e­ring af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbej­de. Eva­lu­e­rin­gen fin­der sted i efter­å­ret 2017 og gen­nem­fø­res af Inte­gra­tion og Bydels­ud­vik­ling i Borg­meste­rens Afde­ling, Aar­hus Kom­mu­ne. En ræk­ke af…

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller her­un­der:

Emilie Lykke

Emi­lie Lyk­ke

Ana­ly­se­kon­su­lent (Bar­selsvi­kar)

20 80 59 74