Bebo­er­nes vagt­hund

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for, at de udsat­te bolig­om­rå­der kom­mer højt op på den poli­ti­ske dags­or­den. Vi taler bebo­e­res sag ind i kom­mu­nen og andre fora, hvor deres stem­me skal høres.

Vi vil sæt­te poli­tisk fokus på de udsat­te bolig­om­rå­der. Arbej­det med aner­ken­del­se af meto­der og erfa­rin­ger ude i hel­heds­pla­ner­ne er meget vig­tigt — det er det også poli­tisk. Det er også en væsent­lig opga­ve at hol­de kom­mu­ne og stat fast på en kon­ti­nu­er­lig til­ste­de­væ­rel­se i de udsat­te bolig­om­rå­der. Nog­le bolig­om­rå­der har brug for et kon­stant bered­skab; det vil vi sæt­te fokus på og udvik­le sam­men med rele­van­te par­ter.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at vil sam­ar­bej­det med alle, der spil­ler en væsent­lig rol­le inden for vores felt. Det være sig loka­le par­ter men også lands­dæk­ken­de par­ter. Vi sam­ar­bej­der i dag med en lang ræk­ke kom­mu­na­le for­valt­nin­ger samt loka­le og lands­dæk­ken­de orga­ni­sa­tio­ner.

Der er to hjør­ne­ste­ne i vores sam­ar­bejds­re­la­tio­ner. Den ene er boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Aar­hus. Den anden er Aar­hus kom­mu­ne. Beg­ge par­ter ken­der Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at som en seri­øs og kom­pe­tent sam­ar­bejds­par­ter, der tager ansvar og del­ta­ger aktivt i de pro­ces­ser, vi har for­plig­tet os på. Men de ken­der os også som de udsat­te bolig­om­rå­ders vagt­hund, der stæ­digt hol­der fast i en dags­or­den, der sik­rer posi­tiv udvik­ling for dis­se områ­der og deres bebo­e­re. Sam­ar­bej­det har for vores ved­kom­men­de altid det for­mål at gav­ne bebo­er­ne i de udsat­te bolig­om­rå­der mest muligt.

Nyhe­der om inter­es­se­va­re­ta­gel­se

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller her­un­der:

Invi­ta­tion til nytårs­kur

Invi­ta­tion til nytårs­kur Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 5. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt…

Video-jule­hil­­sen fra alle os til alle jer

Vi vil ger­ne ønske glæ­de­lig jul og godt nytår. Især vil vi ger­ne sige tak for sam­ar­bej­det gen­nem 2016. Vi håber også at kun­ne sige godt nytår per­son­ligt, da alle er meget vel­kom­men til at del­ta­ge i vores nytårs­kur den 5. janu­ar. Før du går på jule­fe­rie, kan du se…

Vel­kom­men til vores nye hjem­mesi­de

Vi er stol­te og gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re vores nye hjem­mesi­de. Vi har arbej­det på den læn­ge, og det er dej­ligt ende­lig at kun­ne slip den løs på inter­net­tet. Vi håber, den både vil give et ind­blik i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbejds­om­rå­de og fun­ge­rer som…

Thomas Højmark Fegar

Tho­mas Høj­mark Fegar

Sekre­ta­ri­ats­le­der

22 28 19 22