Ons­dag den 7. novem­ber kl. 15.00 invi­te­rer VIADEM, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA til fyraf­tens­fored­rag om fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der.

Jens Mai­bom som er en del af fri­vil­li­g­rå­det og for­stan­der for Dia­kon­højsko­len vil star­te års­mø­det ud med et oplæg om, hvor­dan det giver mening at arbej­de fri­vil­ligt med udsat­te bor­ge­re.

Der­ef­ter vil Kri­sti­an Würtz give sit på bud, hvor­dan  fri­vil­li­ge i de udsat­te bolig­om­rå­der kan styr­ke de pro­fes­sio­nel­les ind­sat­ser samt, hvor­dan det giver mening at arbej­de fri­vil­ligt ind i de udsat­te bolig­om­rå­der for at løse de udfor­drin­ger, der er der.

Vi vil snart offent­lig­gø­re det ende­lig pro­gram.

Prak­tisk

Sted: Audi­to­ri­um C1.42 på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge Cam­pus C, Ceres­by­en 24, 8000 Aar­hus

Pris: Gra­tis