Har du lyst til at stå i spid­sen for arbej­det med ledel­sen og udvik­lin­gen af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Lang­kær­par­ken? Vil du tage sty­rin­gen på ind­dra­gel­ses­pro­ces­sen og udar­bej­del­sen af den næste hel­heds­plan? Så har vi et spæn­den­de job til dig som leder af Lang­kær­par­kens boligso­ci­a­le ind­sats.

Den nuvæ­ren­de boligso­ci­a­le ind­sats i Lang­kær­par­ken, der løber frem til 2020 har som vision, at Lang­kær­par­ken skal være et attrak­tivt og bidra­gen­de bolig­om­rå­de, som sam­men med resten af Tilst udgør en stærk bydel og et stærkt lokal­sam­fund.

Den boligso­ci­a­le leder får udover ansva­ret for at lede den nuvæ­ren­de hel­heds­plan også til opga­ve at udar­bej­de en præ­kva­li­fi­ka­tion for den næste hel­heds­plan i Lang­kær­par­ken. På bag­grund af den­ne præ­kva­li­fi­ka­tion, og ved ind­dra­gel­se af områ­dets bebo­e­re, kom­mu­na­le sam­ar­bejds­part­ne­re og aktø­rer i loka­l­om­rå­det udar­bej­des en ny hel­heds­plan for peri­o­den 2021–25. Den boligso­ci­a­le leder har ansva­ret for pro­ces­sty­rin­gen og frem­drif­ten i det­te arbej­de.

 

Vig­tig­ste opga­ver

 • Ledel­se og koor­di­ne­ring af ind­sat­ser­ne i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan
 • Ledel­se og moti­va­tion af fire boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, som selv­om de er meget selv­stæn­di­ge også har brug for spar­ring, aner­ken­del­se og ledel­se
 • Tæt sam­ar­bej­de med afde­lings­be­sty­rel­sen, bebo­e­re, for­e­nin­ger, fri­vil­li­ge, erhvervs­liv og kom­mu­na­le sam­ar­bejds­part­ne­re
 • Løben­de udvik­ling og under­støt­tel­se af beskæf­ti­gel­ses­til­tag, da lede­ren også har ansvar for afvik­lin­gen af ind­sats­om­rå­det uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se
 • Øko­no­mi­sty­ring og afrap­por­te­ring til Lands­byg­ge­fon­den, AL2bolig og besty­rel­sen for boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner
 • Stå i spid­sen for præ­kva­li­fi­ka­tio­nen til en ny boligso­ci­al hel­heds­plan samt efter­føl­gen­de udar­bej­del­se af hel­heds­pla­nen

 

Dine fag­li­ge kom­pe­ten­cer

 • Erfa­ring med boligso­ci­alt arbej­de, pro­jekt­sty­ring og doku­men­ta­tion
 • Erfa­ring med per­so­nale­le­del­se
 • Kend­skab til den alme­ne sek­tor og for­stå­el­se for den loka­le afde­lings­be­sty­rel­ses poli­ti­ske vir­ke­lig­hed
 • Kend­skab til magi­stra­ter­ne i Aar­hus Kom­mu­ne er en for­del

 

Som per­son er du

 • Enga­ge­ret og omhyg­ge­lig, du skal hol­de meget af en afveks­len­de hver­dag
 • Du er god til at sam­ar­bej­de og kan tæn­ke stra­te­gisk
 • Du er åben og imø­de­kom­men­de over for alle men­ne­sker
 • Du er god til at opbyg­ge og ple­je net­værk

 

Hel­heds­pla­nen i Lang­kær­par­ken består på nuvæ­ren­de tids­punkt af tre fuld­tids­stil­lin­ger og to del­tids­an­sat­te. Vi for­ven­ter at lede­ren ind­går i de boligso­ci­a­le ind­sat­ser med eget ind­sats­om­rå­de inden­for områ­det uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se. En vig­tig funk­tion i det­te er at bro­byg­ge til job­cen­te­rets frem­skud­te beskæf­ti­gel­ses­ind­sats, så en lyst og evne til at ska­be rela­tio­ner til bebo­e­re i alle aldre er en for­del i job­bet. Der må påreg­nes både wee­kend og afte­n­ar­bej­de i stil­lin­gen. Læs mere om Hel­heds­pla­nen i Lang­kær­par­ken.

 

Hvad vi til­by­der

Job­bet som boligso­ci­al leder vil være et alsi­digt og spæn­den­de job, hvor du selv er med til at ska­be og defi­ne­re ram­mer­ne. Der vil være gode mulig­he­der for udvik­ling af både per­son­li­ge og fag­li­ge egen­ska­ber. Du vil ind­gå i et team med bl.a. drifts­me­d­ar­bej­de­re, admi­ni­stra­tivt per­so­na­le og de øvri­ge boligso­ci­a­le med­ar­bej­der. Der er gode arbejds­for­hold samt et leven­de og inspi­re­ren­de arbejds­mil­jø med gode kol­le­ga­er. Ansæt­tel­ses­vil­kår i hen­hold til overenskomst samt sund­heds­for­sik­ring.

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger samt områ­de­pro­fil kan fås ved at kon­tak­te Boligso­ci­al leder Jan Hou­borg Ander­sen på tlf 60 29 41 42 eller

Eller Direk­tør Allan Wer­ge 60 29 43 00 eller .

 

Ansøg­ning samt cv og rele­van­te bilag sen­des til

Til­træ­del­se 1. august 2019, men vi ven­ter ger­ne på det rig­ti­ge. Vi ind­kal­der til job­sam­ta­ler løben­de, og ansæt­ter når vi har den rig­ti­ge — så skynd dig at sen­de en ansøg­ning.

 


Se stil­lings­op­sla­get som PDF.

Læs mere den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Lang­kær­par­ken.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at videre­for­mid­ler blot jobop­slag, hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til opsla­ge­ne, skal du kon­tak­te kon­takt­per­so­nen i jobop­sla­get direk­te.