Bra­brand Bolig­for­e­ning invi­te­rer i sam­ar­bej­de med Aar­hus 1900 Atle­tik og Løb, DGI Østjyl­land og Fol­kes­und­hed Aar­hus Vest hele Aar­hus og omegn til at bevæ­ge sig ud i byens alme­ne bolig­om­rå­der og ople­ve de man­ge smuk­ke og grøn­ne ste­der, som fin­des her.

Løbet er en del af det lands­dæk­ken­de pro­jekt Løb Mel­lem Huse­ne, hvor du opfor­dres til at tage hele fami­li­en, dine kol­le­ga­er og dine bed­ste ven­ner under armen, når der for før­ste gang afhol­des Løb Mel­lem Huse­ne i Gel­lerup. Det bli­ver en hyg­ge­lig, sjov og over­ra­sken­de dag med løb og byfest lige i hjer­tet af Aar­hus’ smuk­ke­ste bypark.

Slut­ter med byfest

Løbet mun­der ud i en hyg­ge­lig byfest med læk­ker mad, kol­de for­frisk­nin­ger, boder og mas­ser af under­hold­ning for både børn og voks­ne. Festen star­ter alle­re­de før løbet. For­vent en byfest med mas­ser af lokal­kol­o­rit, smæk på san­se­ind­tryk­ke­ne, var­me og gæst­fri­hed.

Byfe­sten er åben for alle, og det er gra­tis at være med.

Invi­ta­tion til alle alme­ne bolig­om­rå­der

Der går en sær­lig invi­ta­tion ud til alle bebo­e­re i alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus om at sam­le et hold og del­ta­ge på dagen. Til Løb Mel­lem Huse­ne kan alle være med, når vi løber – eller går – den over­ra­sken­de grøn­ne rute gen­nem bolig­om­rå­der­ne Gel­lerup­par­ken og Toves­høj.

Til­mel­ding til sel­ve løbet sker onli­ne via Sport­sti­m­ing inden løbet eller ved start­num­mer­ud­le­ve­rings­ste­det på dagen. Til­meld dig her.

Læs mere om løbet på Face­book begi­ven­he­den Løb Mel­lem Huse­ne 2020 — Aar­hus