Nyhe­der

Stu­den­ter­med­hjæl­per søges: Skab udvik­ling i udsat­te bolig­om­rå­der

Stu­den­ter­med­hjæl­per søges: Skab udvik­ling i udsat­te bolig­om­rå­der

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er sekre­ta­ri­at for de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Aar­hus. Vi styr­ker og under­støt­ter de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i byens udsat­te bolig­om­rå­der, og vi arbej­der med bolig­po­li­ti­ske spørgs­mål med soci­a­le kon­se­kven­ser for vores bebo­e­re. Vi…

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at flyt­ter til Aar­hus Ø

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at flyt­ter til Aar­hus Ø

Siden de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Aar­hus i 2007 gik sam­men om at etab­le­re Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har vi holdt til på Sara­lyst Allé 55 i Højb­jerg. Der­for er det også med lige dele vemod og spæn­ding, at vi ser frem at flyt­te i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø, hvor…

Infor­ma­tion til sam­ar­bejds­part­ne­re om cor­o­navirus

Infor­ma­tion til sam­ar­bejds­part­ne­re om cor­o­navirus

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at føl­ger myn­dig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger i for­hold til cor­o­navirus­sen. Som kon­se­kvens af stats­mi­ni­ste­rens udmel­din­ger i går aftes, har vi der­for beslut­tet: at afly­se alle ekster­ne akti­vi­te­ter til og med påsken­vi udsky­der vores plan­lag­te…

Stu­di­e­tur til Ham­borg udsky­des til efter­å­ret

Stu­di­e­tur til Ham­borg udsky­des til efter­å­ret

Stu­di­e­tu­ren udsæt­tes til efter­å­ret  I lyset af situ­a­tio­nen omkring Cor­o­navirus har vi nu valgt at udsky­de stu­di­e­tu­ren til efter­å­ret. Det gør vi, for­di der er sta­dig stør­re risi­ko for, at situ­a­tio­nen i et eller andet omfang fort­sæt­ter ind i juni, hvor stu­di­e­tu­ren…

Års­skrift 2019

Års­skrift 2019

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2019, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Læs års­skrif­tet i din brow­ser. Eller down­lo­ad det

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Fry­den­lund

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Fry­den­lund

Unge­rå­det har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be stær­ke unge­fæl­les­ska­ber i Fry­den­lund. De bræn­der for at ned­bry­de for­dom­me, ska­be møder på tværs af alder og etni­ci­tet og øge det demo­kra­ti­ske enga­ge­ment i områ­det. Der­for til­de­les de pri­sen som Årets…

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Nytårs­kur 2020

Nytårs­kur 2020

Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 9. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas…

Ny udvik­lings­kon­su­lent hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at

Ny udvik­lings­kon­su­lent hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Emi­lie Lyk­ke som udvik­lings­kon­su­lent. Emi­lie er p.t. ansat hos Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet som ana­ly­se­kon­su­lent i et bar­selsvi­ka­ri­at og vil løbe­ne over­gå til sin nye funk­tion. Emi­lie har en master i Kul­tur, Kom­mu­ni­ka­tion og…