Medi­eom­ta­le

Det boligso­ci­a­le områ­de bli­ver ofte omtalt i pres­sen. Her kan du høre, læse og se et udvalg af det, medi­er­ne beret­ter om det boligso­ci­a­le områ­de og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at.

Unge i udsat bolig­om­rå­de lærer at tage ansvar, og loka­le får købt ind

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra JP Aar­hus: Ind­køb, opryd­ning og pedel­ar­bej­de – et pro­jekt i Fry­den­lund i Aar­hus V har skabt fri­tidsjob til unge i det soci­alt udsat­te bolig­om­rå­de. Nu er der søgt om at udvi­de pro­jek­tet. Læs artik­len og se inter­view med Kofi Ismail på…

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løs­nin­ger

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Soci­al­rå­d­gi­ve­ren: Bebo­er­rå­d­gi­ver Sol­veig Munk og hen­des bag­land bru­ger en stor del af deres tid på at hjæl­pe bebo­e­re, der er kom­met i klem­me efter ind­fø­rel­sen af de lave ydel­ser. De ska­ber loka­le småjobs og tæn­ker i alter­na­ti­ve…

Nye kon­tant­hjælps-reg­­ler får folk i Gel­lerup til job­træ­ning

  Medi­e­klip — Indslag fra TV2 Østjyl­land: Der er travlhed hos det boligso­ci­a­le sekre­ta­ri­at, som får mas­ser af hen­ven­del­ser fra kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, der ønsker råd og vej­led­ning. Se indsla­get på TV2 Østjyl­lands hjem­mesi­de eller se det her­un­der: <ifra­me…

Det er vær­re end Hartz-refor­­mer­­ne

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Sam­men­lig­ner med tyske refor­mer. Da de soci­a­le sik­rings­ord­nin­ger i Tys­kland blev vold­somt beskå­ret i 90’erne, fri­holdt man i det mind­ste boli­g­ud­gif­ter­ne for at folk ikke skul­le sæt­tes på gaden. Det gør man ikke her­hjem­me, siger…

Vi er klar til at ryk­ke sam­men

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Aar­hus er obs på kon­tants­hjælpsloft. “Vi vil ikke male Fan­den på væg­gen, men vi sid­der alle og er klar til at ryk­ke sam­men, når vi ken­der kon­se­kven­ser­ne af kon­tant­hjælps­re­for­men”, siger boligso­ci­al ana­ly­se­kon­su­lent i…

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Hver 10. fami­lie ram­mes af kon­tants­hjælps­reg­ler. I Vejl­by Vest har den loka­le boligaf­de­ling alle­re­de sat gang i fle­re ini­ti­a­ti­ver for at afhjæl­pe de vold­som­me kon­se­kven­ser af rege­rin­gens nedskæ­rin­ger på bolig­støt­te og…

Bolig­for­e­ning: Nye reg­ler sen­der fami­li­er på gaden

Pres­seud­klip — Indslag fra TV2 Østjyl­land Snart træ­der de ændre­de kon­tant­hjælps­reg­ler i kraft, og det kan få stor betyd­ning for man­ge fami­li­er. Se indsla­get her­un­der eller læs artik­len og se indsla­get på TV2 Østjyl­lands hjem­mesi­de: Er du inter­es­se­ret kan du se pje­cen…

Hel­heds­pla­nen er kom­met godt fra start

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Ons­dag Syd: De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re er ble­vet taget godt imod blandt bebo­er­ne i Kjær­slund, Søn­der­van­gen og Rosen­høj, der begyn­der at kun­ne mær­ke den nye hel­heds­plan for områ­det. Læs artik­len på Århus Stift­ti­den­des…

Nye møde­ste­der for mænd skal for­bed­re deres sund­hed

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: De fat­tig­ste mænd lever 10 år kor­te­re end de rige­ste. Den skæv­hed vil 12 møde­ste­der for mænd for­sø­ge at ret­te op på. Man­ge mænd sav­ner samvær med andre, viser under­sø­gel­se. Læs artik­len som PDF eller…

Afta­le skal hjæl­pe unge i job i Bil­ka

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Ons­dag Vest: Pro­jekt Get2Job, der hjæl­per unge i Gel­lerup med at få et fri­tidsjob, har fået foden inden­for i Bil­ka. Læs artik­len i Aar­hus Ons­dags e-avis eller her­un­der: