Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn søger børn- og unge­me­d­ar­bej­der til boligso­ci­al ind­sats i bolig­om­rå­det Elsted­høj: Har du blik for de skæ­ve løs­nin­ger og lyst til at arbej­de i et bolig­om­rå­de i tæt kon­takt med bebo­er­ne? Kan du bidra­ge med viden og erfa­ring ift. at under­støt­te…