Er du innova­tiv, til­lidsvæk­ken­de, struk­tu­re­ret og god til at ska­be kon­takt? Har du erfa­ring med virk­som­heds­ret­te­de ind­sat­ser samt job- eller uddan­nel­ses­vej­led­ning? Har du lyst til at arbej­de i hen­holds­vis Bis­pe­ha­ven og Lang­kær­par­ken med tæt kon­takt til beboerne?Så kan…