Thomas Højmark Fegar

Tho­mas Høj­mark Fegar

Sekre­ta­ri­ats­le­der

22 28 19 22   

Ansvars­om­rå­der
Ledel­se og inter­es­se­va­re­ta­gel­se.

Sty­re­grup­pe­med­lem i de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner for Gel­lerup-Toves­høj og Bis­pe­ha­ven.

Emilie Lykke

Emi­lie Lyk­ke

Ana­ly­se­kon­su­lent (Bar­selsvi­kar)

20 80 59 74  

Ansvars­om­rå­der
Ana­ly­se og eva­lu­e­ring.

Sty­re­grup­pe­med­lem i de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner for Fry­den­lund, Vandtårns­om­rå­det og Her­redsvang.

Esben Hansen

Esben Han­sen

Udvik­lings­kon­su­lent

31 14 35 60   

Ansvars­om­rå­der

Fun­dra­i­sing og pro­jekt­støt­te.

Sty­re­grup­pe­med­lem i de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner for Lang­kær­par­ken, Tri­ge­par­ken og Viby Syd.

Gorm Olesen

Gorm Ole­sen

Kom­mu­ni­ka­tions- og net­værks­kon­su­lent

24 40 96 34  

Ansvars­om­rå­der
Net­værks­ar­bej­de, kom­mu­ni­ka­tion, pres­se­kon­takt og VIADEM.

Kon­takt­per­son for boligso­ci­a­le ind­sat­ser uden hel­heds­plan.

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63   

Ansvars­om­rå­de
Byg Op.

Maria Aagaard Bromer Jensen

Maria Aagaard Bro­mer Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39   

Ansvars­om­rå­de
Byg Op.

Frederik Ræbild Kjemtrup

Fre­de­rik Ræbild Kjem­trup

Stu­den­ter­med­hjæl­per

87 34 00 02  

Edith Jakobsen Hansen

Edith Jakob­sen Han­sen

Ana­ly­se­kon­su­lent

På bar­sel frem til ulti­mo 2019.

Ansvars­om­rå­der
Ana­ly­se og eva­lu­e­ring.

Sty­re­grup­pe­med­lem i de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner for Fry­den­lund, Vandtårns­om­rå­det og Her­redsvang.

Kon­takt

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at
Sara­lyst Allé 55
8270 Højb­jerg

87 34 00 02