Pres­se

Jour­na­li­ster og medi­er er meget vel­kom­ne til at kon­tak­te Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at for oplys­nin­ger om sekre­ta­ri­a­tet, vores udvik­lings­pro­jek­ter, boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus og vores hold­ning til boligso­ci­alt arbej­de og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Vi til­stræ­ber åben­hed, men væg­ter også etik­ken højt i for­hold til trykt eller elek­tro­nisk omta­le af bebo­er­ne i udsat­te bolig­om­rå­der.

Vi udsen­der pres­se­med­del­el­ser til rele­van­te medi­er, hvis I i frem­ti­den ønsker at mod­ta­ge vores pres­se­med­del­el­ser, kan I kon­tak­te kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­len­ten.

Her­un­der ses tid­li­ge­re pres­se­med­del­el­ser.

Pres­se­med­del­el­ser

Kon­fe­ren­ce: Stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te bolig­om­rå­der

At være en del af et fæl­les­skab er et vig­tigt men­ne­ske­ligt behov. Fæl­les­ska­ber vær­ner mod ensom­hed, ska­ber iden­ti­tet og mening, fæl­les­ska­ber kan være opbyg­gen­de både per­son­ligt og for loka­l­om­rå­det. Stær­ke fæl­les­ska­ber har man­ge for­de­le og kan have en stor betyd­ning…

Ny leder for Det Boligso­ci­a­le Fælles­sekretariat

Et enigt ansæt­tel­ses­ud­valg har valgt Tho­mas Høj­mark Fegar som ny leder for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Tho­mas Høj­mark Fegar har tid­li­ge­re været ansat i Lejer­bo som sekre­ta­ri­ats­le­der for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan Rum for Liv. Han er i øje­blik­ket…

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

Fak­ta om Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at ska­be soci­alt vel­fun­ge­ren­de, alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. Arbej­det skal i sid­ste ende med­vir­ke til at ska­be gode og vel­fun­ge­ren­de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus, hvor bebo­er­ne har de sam­me mulig­he­der i for­hold til uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se samt fami­lie- og fri­tids­liv som i resten af byen.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at koor­di­ne­rer og udvik­ler det boligso­ci­a­le arbej­de, og styr­ker der­ved den sam­le­de ind­sats i de udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at yder fag­ligt kva­li­fi­ce­ret støt­te til, viden om, ana­ly­ser af o spar­ring på boligso­ci­a­le ind­sat­ser og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Mod­ta­ger­ne af dis­se ydel­ser er pri­mært boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner, boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, Aar­hus Kom­mu­ne.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at blev stif­tet i 2007, hvor de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus gik sam­men om at etab­le­re sekre­ta­ri­a­tet.

 

Udta­lel­ser og cita­ter

For udta­lel­ser og cita­ter omkring det boligso­ci­a­le områ­de i Aar­hus og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats ind­sat­ser:

Kon­takt

Spørgs­mål til pres­se­med­del­el­ser eller brug for kon­tak­top­lys­nin­ger til boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus:

 

Thomas Højmark Fegar

Tho­mas Høj­mark Fegar

Sekre­ta­ri­ats­le­der

22 28 19 22

Gorm Olesen

Gorm Ole­sen

Kom­mu­ni­ka­tions- og net­værks­kon­su­lent

24 40 96 34

Bil­le­der og logo

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats logo:
PNG
EPS