Pres­se

Jour­na­li­ster og medi­er er meget vel­kom­ne til at kon­tak­te Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at for oplys­nin­ger om sekre­ta­ri­a­tet, vores udvik­lings­pro­jek­ter, boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus og vores hold­ning til boligso­ci­alt arbej­de og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Vi til­stræ­ber åben­hed, men væg­ter også etik­ken højt i for­hold til trykt eller elek­tro­nisk omta­le af bebo­er­ne i udsat­te bolig­om­rå­der.

Vi udsen­der pres­se­med­del­el­ser til rele­van­te medi­er, hvis I i frem­ti­den ønsker at mod­ta­ge vores pres­se­med­del­el­ser, kan I kon­tak­te kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­len­ten.

Her­un­der ses tid­li­ge­re pres­se­med­del­el­ser.

Pres­se­med­del­el­ser

Ny leder for Det Boligso­ci­a­le Fælles­sekretariat

Et enigt ansæt­tel­ses­ud­valg har valgt Tho­mas Høj­mark Fegar som ny leder for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Tho­mas Høj­mark Fegar har tid­li­ge­re været ansat i Lejer­bo som sekre­ta­ri­ats­le­der for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan Rum for Liv. Han er i øje­blik­ket…

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem…

Fak­ta om Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at koor­di­ne­re og styr­ke den boligso­ci­a­le ind­sats i udsat­te bolig­om­rå­der.
De er spe­ci­a­li­se­ret i videns­op­sam­ling, ana­ly­se­ar­bej­de, pro­jekt­støt­te, eva­lu­e­ring og udvik­ling og afprøv­ning af pro­jek­ter i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus.
Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at blev stif­tet i 2007, hvor de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus gik sam­men om at etab­le­re sekre­ta­ri­a­tet.

 

Kon­takt

Spørgs­mål til pres­se­med­del­el­ser eller brug for kon­tak­top­lys­nin­ger til boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus:

Gorm Olesen

Gorm Ole­sen

Kom­mu­ni­ka­tions- og net­værks­kon­su­lent

24 40 96 34

Bil­le­der og logo

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats logo:
PNG
EPS