Pres­seud­klip — Arti­kel fra JP Aar­hus:

Soci­a­le ind­sat­ser i udsat­te bolig­om­rå­der får bebo­er­ne i arbej­de og uddan­nel­se

Et nyt forsk­nings­stu­die viser, at de pen­ge, der igen­nem åre­ne er brugt på boligso­ci­a­le ind­sat­ser i bl.a. Bis­pe­ha­ven og Gel­lerup­par­ken i Aar­hus, gør en for­skel og giver bebo­er­ne en bed­re til­knyt­ning til arbejds­mar­ke­det og uddan­nel­ses­sy­ste­met.

Læs artik­len på Jyl­lands-Postens hjem­mesi­de eller her­un­der: