Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer i 2018 på stu­di­e­tur til Göte­borg for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus.

Vi arran­ge­rer stu­di­e­tu­ren for, at vi kan få fag­lig inspira­tion fra boligso­ci­a­le og andre soci­a­le pro­jek­ter, bli­ve klo­ge­re på det boligso­ci­a­le områ­de, opnå meto­disk viden, der kva­li­fi­ce­rer vores arbej­de og ska­be et end­nu tæt­te­re net­værk inden­for det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus.

Göte­borg er Sve­ri­ges næst­stør­ste by, og med 560.000 ind­byg­ge­re er det den fjer­de­stør­ste by i Skan­di­navi­en. Byen vok­ser og arbej­der for at ska­be boli­ger til 150.000 fle­re bor­ge­re i 2035.

Boligso­ci­alt har man i en læn­ge­re peri­o­de arbej­det spe­ci­fikt med tryg­heds­ska­ben­de og kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve til­tag i den sven­ske hav­ne­by. Tryg­heds­van­drin­ger opstod som fæno­men i Gøte­borg i slut­nin­gen af 1990erne og har siden vun­det fod­fæ­ste i hele Sve­ri­ge og i man­ge ste­der i Dan­mark. Iføl­ge svensk poli­ti er der i Göte­borg seks sær­ligt udsat­te bolig­om­rå­der: Bergsjön, Biskops­går­den, Gårds­ten, Ham­mar­kul­len, Hjäl­l­bo og Lövgär­det.

Pro­gram­met bli­ver løben­de opda­te­ret efter­hån­den, som afta­ler­ne fal­der ende­lig på plads. Men nu åbner vi for til­mel­din­gen, selv­om pro­gram­met ikke er fær­dig. Men I kan for­ven­te, at vi væl­ger projekter/oplægsholdere ud fra kri­te­ri­er om rele­vans og inspira­tion, men sam­ti­dig også har for øje, at det er en bred grup­pe, vi invi­te­rer – der­for for­ven­ter vi, der bli­ver noget for alle. Alle oplæg bli­ver plan­lagt, så der er plads til debat.

Vi glæ­der os super meget og ser frem til at tage en stor flok afsted.

Med håb om et roligt Kat­te­gat, godt sel­skab og fabel­ag­tig inspira­tion…

Stu­di­e­tu­ren bli­ver arran­ge­ret af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at med hjælp fra et udvalg af boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, der arbej­der i for­skel­li­ge områ­der i Aar­hus.

Pro­gram

Læs uddy­ben­de beskri­vel­ser om de enkel­te ste­der læn­ge­re nede på siden
Vi opda­te­rer pro­gram­met løben­de, efter­hån­den som afta­ler kom­mer helt på plads.

Tirs­dag den 18. sep­tem­ber

11.00
Afgang med bus fra Musik­hu­set i Aar­hus

Medbring selv sna­cks og frugt til turen

14.00
Fær­ge­tur Fre­de­riks­havn — Göte­borg

Frokost under­vejs

17.30
Ankomst til hotel

Cen­ter Hotel i Göte­borg 

19.00
Aftens­mad

Aften­pro­gram­met offent­lig­gø­res sna­rest

Ons­dag den 19. sep­tem­ber

7.00
Mor­gen­lø­be­tur i Slotts­sko­gen

8.30
Afgang med bus­sen

09.00
Besøg i Gårds­ten­bostä­der

Detal­jer offent­lig­gø­res sna­rest.

12.00
Frokost

Efter­mid­dags­pro­gram­met offent­lig­gø­res sna­rest

16.00
Fri leg og tid til udforsk­ning af Göte­borg

19.00
Mid­dag

Tors­dag den 20. sep­tem­ber

08.30
Check ud og baga­gen i bus­sen

09.00
Afgang med bus­sen

For­mid­dags­pro­gram­met offent­lig­gø­res sna­rest

12.00
Frokost

Efter­mid­dags­pro­gram­met offent­lig­gø­res sna­rest

15.30
Afgang med bus­sen

16.00
Fær­ge­tur Göte­borg — Fre­de­riks­havn
Aftens­mad ombord

22.00
For­ven­tet ankomst til Musik­hu­set i Aar­hus

Gårds­tens­bosät­ter

Gårds­ten var tid­li­ge­re kendt som et af Sve­ri­ges mest pro­blem­ram­te bolig­om­rå­der, men har i dag et bed­re reno­me og fær­re arbejds­lø­se bebo­e­re. De har været igen­nem en fysisk renove­ring, så beton­blok­ke­ne er erstat­tet af nye udsigts­bo­li­ger med sto­re tag­ter­ras­ser. Sam­ti­dig har boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen skær­pet kra­ve­ne til, hvem der kan flyt­te ind, og de har etab­le­ret en bus­ru­te til Göte­borg og ansat byde­lens unge i som­mer­fe­ri­ejobs.

Læs mere

Prak­tisk infor­ma­tion

Tids­punkt
18. – 20. sep­tem­ber 2018

Møde­sted
Afgang med bus fra bus­hol­de­plad­sen ved Musik­hu­set i Aar­hus 18. sep­tem­ber kl. 11.00.

Over­nat­ning
På dob­belt­væ­rel­ser med enkelt­sen­ge og eget toilet på Cen­ter Hotel.
Det er muligt at væl­ge enkelt­væ­rel­se for en til­lægs­pris på 750 kr. Der er desvær­re kun et begræn­set antal enkelt­væ­rel­ser, som vil bli­ve til­delt efter først til møl­le-prin­cip­pet. Der­for kan vi ikke garan­te­re enkelt­væ­rel­ser og beder alle skri­ve i til­mel­din­gen, hvis de har ønsker til, hvem de evt. vil dele dob­belt­væ­rel­se med, hvis der ikke er nok enkelt­væ­rel­ser.

Del­ta­ger­be­ta­ling
Pri­sen er 3.500 kr for stu­di­e­tu­ren med enkelt­seng på dob­belt­væ­rel­se. Det er muligt at væl­ge enkelt­væ­rel­se for en til­lægs­pris på 750 kr.
Pri­sen inklu­de­rer trans­port, for­plej­ning, over­nat­nin­ger og pro­gram­met.

Der vil bli­ve sendt fak­tu­ra­er ud efter sid­ste til­mel­ding. Det er for­skel­ligt fra boli­gor­ga­ni­sa­tion til boli­gor­ga­ni­sa­tion, hvor­dan man dæk­ker udgif­ter­ne til stu­di­e­tu­ren. Tal selv med jeres leder, om hvor­dan I kan få dæk­ket udgif­ter­ne til stu­di­e­tu­ren.

Hvis du efter til­mel­dings­fri­sten den 4. juli mel­der afbud til stu­di­e­tu­ren, bli­ver vi nødt til at opkræ­ve 50% af del­ta­ger­pri­sen. Ved afbud efter den 13. august opkræ­ver vi hele del­ta­ger­pri­sen.

Husk
Pas, det blå EU-syge­sik­rings­kort, sven­ske kro­nor og gode sko til at gå i.

Til­mel­ding
Sene­ste til­mel­ding er den 4. juli og skal ske via for­mu­la­ren i bun­den af den­ne side.
Efter til­mel­din­gen mod­ta­ger du en e-mail med kopi af de infor­ma­tio­ner, du har sendt. Pri­mo sep­tem­ber vil du mod­ta­ge mere infor­ma­tion om stu­di­e­tu­ren på mail.

Spørgs­mål

Hvis du har spørgs­mål til turen, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te Gorm Ole­sen på

 eller 24 40 96 34

Til­mel­ding