Stu­di­e­tu­ren udsæt­tes til efter­å­ret

 I lyset af situ­a­tio­nen omkring Cor­o­navirus har vi nu valgt at udsky­de stu­di­e­tu­ren til efter­å­ret.

Det gør vi, for­di der er sta­dig stør­re risi­ko for, at situ­a­tio­nen i et eller andet omfang fort­sæt­ter ind i juni, hvor stu­di­e­tu­ren skul­le have været afvik­let. Des­u­den har det vist sig meget svært at lave afta­ler i Ham­borg, da vores kon­tak­ter der, helst ikke vil bin­de sig,  når de ikke ved hvor­dan Cor­o­na­si­tu­a­tio­nen udvik­ler sig. 

Ud fra det har vi beslut­tet at udsky­de turen til september/oktober i 2020. Vi mel­der nye dato­er ud, så snart vi har truf­fet beslut­nin­gen om, hvor­når det bli­ver. Udmel­din­gen kom­mer for­hå­bent­lig i maj.

Jer der alle­re­de hav­de til­meldt jer stu­di­e­tu­ren i juni skal ikke fore­ta­ge jer yder­li­ge­re.

 

Vi bekla­ger ulej­lig­he­den, men vi glæ­der os til at lave en stu­di­e­tur for jer i efter­å­ret i ste­det.

Her­un­der kan I se den oprin­de­li­ge pro­gram­tekst, som også vil være udgangs­punk­tet for den udskud­te stu­di­e­tur.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer i 2020 på stu­di­e­tur til Ham­borg for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus.

Stu­di­e­tu­rens for­mål er at søge inspira­tion og ind­sam­le viden, der kan udvik­le og gøre os klo­ge­re på vores igang­væ­ren­de og kom­men­de pro­jek­ter i det boligso­ci­a­le Aar­hus. Vi skal besø­ge ste­der og pro­jek­ter, vi kan spej­le vores eget arbej­de i, og som kan gøre os klo­ge­re på egne meto­der og valg. Der­u­d­over skal turen natur­lig­vis også ska­be end­nu tæt­te­re net­værk inden­for det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus.

Ham­borg er den næst­stør­ste by i Tys­kland og den otten­de stør­ste by i Euro­pa. Byen har et ind­byg­ger­tal på 1,9. mio. ind­byg­ge­re, mens metro­pol­re­gio­nen Ham­borg har 5,4 mio. ind­byg­ge­re. Ham­borg er delt af flo­den Elben ca. 100 km. sydøst for dens mun­ding i Nord­s­ø­en. Byen, der lige­som Ber­lin udgør én kom­mu­ne, dan­ner sin egen del­stat og er Tys­klands are­al­mæs­sigt næst­mind­ste.

Ham­borg ople­ver stor til­flyt­ning. Det med­fø­rer en øget efter­spørgsel på boli­ger, byg­ge­grun­de, infra­struk­tur og stra­te­gi­er for byens udvik­ling. Ham­borg er der­for et vel­eg­net sted at besø­ge i en boligso­ci­al sam­men­hæng.

Det over­ord­ne­de byvækst­pro­jekt kal­des ”Sprung über die Elbe” – sprin­get over Elben. Det hand­ler om at inte­gre­re de to byde­le Hafen­Ci­ty og øen Wil­helms­burg i Ham­burg. Vi skal på turen især se og høre om pro­jek­ter, der hand­ler om soci­alt kvar­ter­s­ar­bej­de, bære­dyg­tig byud­vik­ling og byrum. Blandt andet skal vi besø­ge byde­len Wil­helms­burg, der tid­li­ge­re har været et neds­lidt og bela­stet områ­de, men i dag er under omdan­nel­se.

Vi glæ­der os super meget og ser frem til at tage en stor flok afsted.

Med håb om en spæn­den­de tur, godt sel­skab og fabel­ag­tig inspira­tion…

Stu­di­e­tu­ren bli­ver arran­ge­ret af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at med hjælp fra et udvalg af boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, der arbej­der i for­skel­li­ge områ­der i Aar­hus.

Pro­gram

Pro­gram­met er ikke fær­digt men af hen­syn til logi­stik­ken, åbner vi nu for til­mel­din­gen. Vi vil løben­de opda­te­rer pro­gram­met, efter­hån­den som afta­ler­ne fal­der helt på plads.
Til­meld­te og inter­es­se­re­de kan for­ven­te, at vi væl­ger projekter/oplægsholdere ud fra kri­te­ri­er om rele­vans og inspira­tion, men sam­ti­dig også har for øje, at det er en bred grup­pe, vi invi­te­rer – der­for for­ven­ter vi, der bli­ver noget for alle. Alle oplæg bli­ver plan­lagt, så der er plads til debat.

Læs uddy­ben­de beskri­vel­ser om de enkel­te ste­der læn­ge­re nede på siden
Vi opda­te­rer pro­gram­met løben­de, efter­hån­den som afta­ler kom­mer helt på plads.

Tirs­dag den 16. juni

09.00
Afgang med bus fra Musik­hu­set i Aar­hus

Medbring selv sna­cks og frugt til turen

Frokost under­vejs

14.30
Ankomst og check in på hotel
Motel One Ham­burg-Alster

15.30
Pro­gram­punkt føl­ger

19.00
Aftens­mad

20.30
Kul­tu­relt pro­gram­punkt føl­ger

Ons­dag den 17. juni

7.00
Mor­gen­lø­be­tur ved Alster-søen

8.30
Afgang med bus­sen

09.00
Pro­gram­punk­ter i Wil­helms­burg

Nær­me­re infor­ma­tion føl­ger.

12.00
Frokost

13.00
Fort­sat pro­gram i Wil­helms­burg
Nær­me­re infor­ma­tion føl­ger.

16.00
Pro­gram i St. Pauli
Nær­me­re infor­ma­tion føl­ger.

19.00
Aftens­mad på St. Pauli Nach­t­markt
Med­bring tøj til at være uden­for.
Der er egen­be­ta­ling på mad­mar­ke­det.
Del­ta­ger­ne fin­der selv til­ba­ge til hotel­let efter aftens­ma­den.

Tors­dag den 18. juni

08.30
Check ud og baga­gen i bus­sen

09.00
Afgang med bus­sen

09.30
Pro­gram­punkt føl­ger

12.00
Frokost

13.00
Pro­gram­punkt føl­ger

15.30
Afgang med bus­sen

Aftens­mad under­vejs

21.00
For­ven­tet ankomst til Musik­hu­set i Aar­hus

Wil­helms­burg

Byde­len Wil­helms­burg udgør med 35 kva­drat­ki­lo­me­ter en fjer­de­del af distrik­tet Ham­burg-Mit­te. Byde­len har histo­risk set fået det, som resten af Ham­borg ikke vil­le have: Kraft­værk, motor­vej, los­se­plads for mur­brok­ker fra kri­gen.

Sam­men med Ham­burg havn og den lil­le naboø Ved­del, var Wil­helms­burg vært for den inter­na­tio­na­le byg­geud­stil­ling IBA(Internationale Bau-Aus­stel­lung) fra 2006 til 2013. Sam­men med en ræk­ke offent­li­ge og pri­va­te sam­ar­bejds­part­ne­re har IBA Ham­burg her arbej­det med 70 for­skel­li­ge pro­jek­ter, der skul­le ska­ber ram­mer for bære­dyg­tig, mil­jø­ven­lig og soci­alt balan­ce­ret byud­vik­ling. Det­te har været et af de stør­ste Euro­pæ­i­ske urba­ne udvik­lings­pro­jek­ter nogen­sin­de.

I hele pro­jekt­fa­sen har IBA haft fokus på, at der i sådan­ne udvik­lings­pro­jek­ter er en fare for fortræng­ning af de eksi­ste­ren­de bebo­er­ne. IBA hav­de der­for to grund­læg­gen­de prin­cip­per: “At bo bety­der at bli­ve”, og det andet var: “For­bedr uden at fortræn­ge”.

Der­u­d­over har man vil­le sik­re blan­de­de boli­ger og haft et fokus på “smart pri­ce hou­ses”, der skul­le sik­re plads til bebo­e­re med lav ind­tægt også i frem­ti­den. Lejer­ne har der­for fået kon­trak­ter med fast leje­pris i 30 år.

Etter udstil­lin­gens afslut­nin­gen har IBA Ham­burg fort­sat vide­re­ud­vik­lin­gen af områ­det. De fort­sæt­ter med aktivt at bru­ge den mang­fol­dig­hed af pro­jek­ter og net­værk, med til­hø­ren­de kom­pe­ten­cer, der er ble­vet udvik­let i løbet af udstil­lings­pe­ri­o­den.

St. Pauli

St. Pauli er en lidt spe­ci­el bydel, og man vil kun­ne ople­ve man­ge ting, som ikke kan ople­ves i andre dele af Ham­borg. To ting, som St. Pauli er mest kendt for, er hen­holds­vis strip­klub­ber og fod­bold. Fod­bold spil­ler en stor rol­le, idet at byde­lens fod­bold­hold FC St. Pauli er en af de loka­le stolt­he­der.

Fod­bold­klub­ben ser sig selv om en del af lokal sam­fun­det og tager soci­alt ansvar i for­hold byde­lens soci­a­le sam­men­sæt­ning, poli­tik og kul­tur. Der er et unikt fæl­les­skab omkring klub­ben, og den måde klub­ben påvir­ker byde­len og omvendt.

Mad­mar­ked: St. Pauli Nach­t­markt

Hver ons­dag fra 16 til 23 bli­ver Spi­el­bu­den­p­latz en mar­keds­plads. Det ugent­li­ge mad- og gour­met­mar­ked til­by­der fri­ske varer og frisk mad af høj kva­li­tet, hvoraf nog­le kom­mer direk­te fra pro­du­cen­ten og er øko­lo­gisk dyr­ket. Med sin leven­de musik er nat­te­mar­ke­det i St. Pauli langt mere end et almin­de­ligt ugent­ligt mar­ked, det er også et popu­lært sted for de loka­le at mødes til en fyraf­ten­søl.

Alster sø — mor­gen­lø­be­tur

Tæt på cen­trum af Ham­borg lig­ger Alster­sø­en, hvor der er mulig­hed for en mor­gen­lø­be­tur ons­dag. Ruten går mest på parklig­nen­de ruter langs søen. Det er for­ment­lig for langt til at nå hele vej­en rundt — men man er da vel­kom­men til det.

Motel One Ham­burg-Alster

Vores hotel lig­ger i det tren­dy kvar­ter St. Georg tæt på Alster flo­den. Hotel­let lig­ger lige op af Lohmüh­len­straße U‑bahn sta­tion, så det er let at tage offent­lig trans­port rundt i byen. Alter­na­tivt lig­ger det kun 1,5 km fra det helt cen­tra­le Ham­borg, så med en rask gåtur kan man også nå hjem.

Adres­sen er Ste­in­damm 102, 20099 Ham­burg

Prak­tisk infor­ma­tion

Tids­punkt
16. – 18. juni 2020

Møde­sted
Afgang med bus fra bus­hol­de­plad­sen ved Musik­hu­set i Aar­hus 16. juni kl. 9.00.

Over­nat­ning
På enkelt­væ­rel­ser og eget toilet på cen­tralt belig­gen­de hotel.

Del­ta­ger­be­ta­ling
Pri­sen er 4.000 kr for stu­di­e­tu­ren.
Pri­sen inklu­de­rer trans­port, for­plej­ning, over­nat­nin­ger og pro­gram­met.
Der er dog egen­be­ta­ling på aftens­ma­den ons­dag.

Der vil bli­ve sendt fak­tu­ra­er ud efter sid­ste til­mel­ding. Det er for­skel­ligt fra boli­gor­ga­ni­sa­tion til boli­gor­ga­ni­sa­tion, hvor­dan man dæk­ker udgif­ter­ne til stu­di­e­tu­ren. Tal selv med jeres leder, om hvor­dan I kan få dæk­ket udgif­ter­ne til stu­di­e­tu­ren.

Hvis du efter til­mel­dings­fri­sten den 14. april mel­der afbud til stu­di­e­tu­ren, bli­ver vi nødt til at opkræ­ve 50% af del­ta­ger­pri­sen. Ved afbud efter den 15. maj opkræ­ver vi hele del­ta­ger­pri­sen.

Husk
Pas, det blå EU-syge­sik­rings­kort, euro og gode sko til at gå i.

Til­mel­ding
Sene­ste til­mel­ding er den 14. april kl. 12.00 i neden­stå­en­de for­mu­lar.
Efter til­mel­din­gen mod­ta­ger du en e‑mail med kopi af de infor­ma­tio­ner, du har sendt.
Pri­mo juni vil du mod­ta­ge mere infor­ma­tion om stu­di­e­tu­ren på mail.

Spørgs­mål

Hvis du har spørgs­mål til turen, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te Gorm Ole­sen på  eller 24 40 96 34