Da vores nuvæ­ren­de sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­der har søgt nye udfor­drin­ger, har vi brug for en ny med­ar­bej­der, der kan være med til at videre­fø­re de man­ge igang­s­at­te ini­ti­a­ti­ver samt vide­re­ud­vik­le sund­heds- og triv­sels­ind­sat­sen i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det.
Bræn­der du for at arbej­de med sund­heds­frem­me og triv­sel i en ram­me, hvor du arbej­der på tværs af kom­mu­ne og boli­gor­ga­ni­sa­tion? Er du robust, til­lidsvæk­ken­de, god til at ska­be kon­takt og god til at koor­di­ne­re? Så kan det være, at du er vores nye kol­le­ga.

Sund­hed og Omsorg og Bolig­kon­to­ret Århus sam­ar­bej­der tæt om en styr­ket sund­heds- og triv­sels­ind­sats for og med bebo­er­ne i Frydenlund/Vandtårnsområdet. Sam­ar­bej­det er orga­ni­se­ret inden for ram­mer­ne af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det. Som sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­der er du en del af både det boligso­ci­a­le arbej­de og den kom­mu­na­le sund­heds­ind­sats og har ansvar for at faci­li­te­re og gen­nem­fø­re sund­heds­frem­men­de og triv­sels­ska­ben­de akti­vi­te­ter i sam­ar­bej­de med bebo­e­re, boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, civil­sam­fund og kom­mu­na­le aktø­rer i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det. Sund­heds- og triv­sels­ind­sat­sen i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det har fokus på tre mål­grup­per: voks­ne uden for arbejds­mar­ke­det, ensom­me ældre samt bør­ne­fa­mi­li­er. Med udgangs­punkt i det bre­de sund­heds­be­greb skal sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­de­ren bidra­ge til at igang­sæt­te fæl­les­skabsak­ti­vi­te­ter, bevæ­gel­ses­ak­ti­vi­te­ter og andre sund­heds­frem­men­de akti­vi­te­ter for de pri­o­ri­te­re­de mål­grup­per. I nog­le til­fæl­de vil man som sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­der selv gen­nem­fø­re akti­vi­te­ter­ne og i andre til­fæl­de har man en mere faci­li­te­ren­de og under­støt­ten­de rol­le.

Ud over at igang­sæt­te de loka­le sund­heds- og triv­sels­frem­men­de akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­det har sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­de­ren til opga­ve at byg­ge bro mel­lem bebo­er­ne og de etab­le­re­de kom­mu­na­le sund­heds­til­bud uden for bolig­om­rå­det. Det er en cen­tral ambi­tion med ind­sat­sen at bidra­ge til, at de bor­ge­re, der ikke i dag bru­ger de etab­le­re­de sund­heds­til­bud, får en let­te­re adgang til til­bud­de­ne.

Som sund­heds- og triv­sels­me­d­ar­bej­der er du såle­des både akti­vi­tets­me­d­ar­bej­der og bro­byg­ger og du arbej­der med nytænk­ning og udvik­ling af både rek­rut­te­ring, akti­vi­te­ter, sam­ar­bej­de og bro­byg­ning.

Du får arbejds­plads lokalt i bolig­om­rå­det sam­men med de øvri­ge med­ar­bej­de­re i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan. Sam­ti­dig er du til­knyt­tet Fol­kes­und­hed Aar­hus afde­lin­gen Fry­den­lund, hvor du også vil have faste arbejds­da­ge for at ska­be kob­ling til den bre­de vif­te af etab­le­re­de sund­heds­frem­me- og fore­byg­gel­ses­ind­sat­ser i det­te regi.

 

Stil­lin­gen orga­ni­se­res såle­des

 • Du ansæt­tes i Aar­hus Kom­mu­ne under Fol­kes­und­hed Aar­hus, som har det over­ord­ne­de arbejds­gi­ve­ransvar og regu­le­ring af ansæt­tel­ses­for­hold (løn, ferie, pen­sion mm.)
 • Den dag­li­ge ledel­se og arbejds­til­ret­te­læg­gel­se vare­ta­ges i fæl­les­skab af lede­ren af den boligso­ci­a­le hel­heds­plan Alex Vej­by og lede­ren af Fol­kes­und­hed Aar­hus afde­ling Fry­den­lund Katja Gaard Jøns­son

Arbejds­ti­den vil som hoved­re­gel lig­ge inden­for nor­mal dag­ar­bejds­tid, men du skal for­ven­te, at der i for­bin­del­se med bebo­erak­ti­vi­te­ter mm. kan fore­kom­me både aften- og wee­ken­d­ar­bej­de.

Stil­lin­gen er tids­be­græn­set og føl­ger den boligso­ci­a­le hel­heds­plans pro­jekt­pe­ri­o­de, der afslut­tes den 31.12 2022.

 

Vi for­ven­ter, at du

 • Har en rele­vant fag­lig pro­fil på bachel­or- eller kan­di­dat­ni­veau fx soci­al- eller sund­heds­fag­lig
 • Har erfa­ring inden for ét eller fle­re af føl­gen­de områ­der: boligso­ci­alt arbej­de, sund­heds­frem­me og fore­byg­gel­se, med­bor­ger­skab og sam­ska­bel­se
 • Har inter­es­se for og erfa­ring med det bor­ger­næ­re arbej­de
 • Har gode rela­tio­nel­le kom­pe­ten­cer og sam­ar­bejd­s­ev­ner både i for­hold til bebo­e­re, sam­ar­bejds­part­ne­re og kol­le­ger
 • Er god til at se udvik­lings­mu­lig­he­der og kan inspi­re­re til nytænk­ning
 • Er ini­ti­a­tivrig og kan byg­ge bro til andre ind­sat­ser og aktø­rer
 • Kan ind­gå i sam­ar­bej­de på tværs af fag­lig­he­der og sek­to­rer og tri­ves i et tvær­fag­ligt mil­jø
 • Kan arbej­de selv­stæn­digt og selv struk­tu­re­re, plan­læg­ge og ska­be frem­drift i arbej­det
 • Er rum­me­lig og robust i for­hold til bor­ger­nes pro­blem­stil­lin­ger
 • Er flek­si­bel og tri­ves i en omskif­te­lig hver­dag med man­ge bol­de i luf­ten

 

Der­for skal du væl­ge os

Du får mulig­hed for at være med til at sæt­te dit præg på en spæn­den­de ind­sats under udvik­ling, hvor vi arbej­der med sund­heds­frem­me tæt på bor­ger­nes hver­dag og på tværs af kom­mu­ne, boli­gor­ga­ni­sa­tion og civil­sam­fund. Du bli­ver en del af et dyna­misk tvær­fag­ligt team i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan og får sam­ti­dig en tæt kob­ling til Fol­kes­und­hed Aar­hus, hvor du kan træk­ke på en bred og solid sund­heds­fag­lig eks­per­ti­se og byg­ge bro til en ræk­ke for­skel­li­ge sund­heds­til­bud.

 

Løn og ansæt­tel­ses­vil­kår

Stil­lin­gen ønskes til­t­rå­dt 1. juni 2019.

Løn og ansæt­tel­ses­vil­kår vil være i hen­hold til gæl­den­de overenskomst som . Ende­lig løn­fast­sæt­tel­se sker efter for­hand­ling med den for­hand­lings­be­ret­ti­ge­de fag­li­ge orga­ni­sa­tion på bag­grund af kva­li­fi­ka­tio­ner.

Ugent­ligt time­tal: Fuld­tid

 

Hvis du vil vide mere

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger om stil­lin­gen kan fås ved hen­ven­del­se til Kon­sti­tu­e­ret leder, Katja Gaard Jøns­son på tele­fon 41857828 eller Udvik­lings­chef Alex Vej­by på tele­fon 41191977

 

Ansøg­ning

Ansøg via Aar­hus Kom­mu­nes hjem­mesi­de

Ansøg­nings­fri­sten er den 27. marts 2019

Vi for­ven­ter, at 1. sam­ta­le fin­der sted tirs­dag i uge 14.

I Magi­strats­af­de­lin­gen for Sund­hed og Omsorg har vi en gene­rel poli­tik om, at der ved ansæt­tel­ser ind­hen­tes refe­ren­cer og evt. straf­fe­at­test. Du må der­for for­ven­te at bli­ve anmo­det her­om, hvis vi til­by­der dig stil­lin­gen.

 

Om os

Magi­strats­af­de­lin­gen for Sund­hed og Omsorg i Aar­hus Kom­mu­ne arbej­der med omsorg for ældre og sund­hed for alle bor­ge­re.

Rele­van­te links, der lige­le­des er med til at teg­ne ram­mer og mål for dit arbej­de:

 

Hvis du vil vide mere om Sund­hed og Omsorg, opfor­drer vi dig til at gen­nem­gå onli­ne mini-kur­set Vel­kom­men Ombord på Aar­hus Kom­mu­nes Kur­suspor­tal. Kur­set er lavet til nye med­ar­bej­de­re og præ­sen­te­rer dig for vores orga­ni­sa­tion, stra­te­gi og cen­tra­le tema­er. Bli­ver du invi­te­ret til sam­ta­le, for­ven­ter vi, at du som en del af din for­be­re­del­se har gen­nem­ført kur­set. Kur­set tager cir­ka en halv time. For at kun­ne til­mel­de dig og gen­nem­gå kur­set skal du opret­te dig som bru­ger af Kur­suspor­ta­len med dit cpr-num­mer.

Kur­suspor­ta­len

Hvis du har pro­ble­mer med at opret­te dig, kan du hen­te hjælp i vej­led­nin­gen.

Aar­hus Kom­mu­ne betrag­ter mang­fol­dig­hed som en res­sour­ce og opfor­drer der­for alle — uan­set alder, køn, han­di­cap, livs­stil, reli­gion eller etnisk til­hørs­for­hold — til at ansø­ge stil­lin­gen.

Aar­hus Kom­mu­ne er Jyl­lands stør­ste arbejds­plads. 28.000 pro­fes­sio­nel­le og pas­sio­ne­re­de kol­le­ga­er arbej­der hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aar­hus Kom­mu­ne gør du visio­ner til vir­ke­lig­hed og ska­ber udvik­ling, fæl­les­skab og triv­sel. Her er der respekt for fag­lig­hed, plads til mang­fol­dig­hed og mulig­hed for udfol­del­se. Vi har ambi­tio­ner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

Leder- og med­ar­bej­der­rol­ler

De fæl­les Leder- og med­ar­bej­der­rol­ler i Aar­hus Kom­mu­ne.

De fæl­les leder- og med­ar­bej­der­rol­ler giver et blik på de for­vent­nin­ger, der stil­les til dig, når du som leder eller med­ar­bej­der i Aar­hus Kom­mu­ne skal løse den fæl­les ker­ne­op­ga­ve. Ved at syn­lig­gø­re de for­vent­nin­ger, der stil­les – om du er leder eller med­ar­bej­der – håber vi på, at vi sam­men kan fast­hol­de et godt arbejds­mil­jø, en attrak­tiv arbejds­plads og en kul­tur med tro­vær­dig­hed, respekt og enga­ge­ment

 


Se stil­lings­op­sla­get på Aar­hus Kom­mu­nes hjem­mesi­de.

Læs mere om den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at videre­for­mid­ler blot jobop­slag, hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer til opsla­ge­ne, skal du kon­tak­te kon­takt­per­so­nen i jobop­sla­get direk­te.