Byg Op ska­ber loka­le job og prak­tik­plad­ser i forbindelse­ med byg­ge- og renoverings­projekter i de alme­ne bolig­foreninger i Aar­hus. Vi til­by­der at være med fra start og være binde­leddet mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re.

 

Hvor­for skal vi byg­ge — sam­men?

Det skal vi for at sik­re den høje­ste grad af bebo­e­ren­ga­ge­ment og ejer­skab for byg­ge­sa­gen – og for bolig­om­rå­det.

Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan en byg­ge­sag ikke bare løf­te et bolig­om­rå­de gen­nem fysi­ske for­andringer – den kan sam­ti­dig være en åbning til at yde en ekstra soci­al ind­sats. Og det giver rig­tig god mening.

Kon­kret kan byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter være med til at ska­be nye beskæftigelses­muligheder for områ­dets bebo­e­re i form af prak­tik­plad­ser og andre for­mer for job og uddan­nel­se. Udover at gøre en hånd­gri­be­lig for­skel i enkelt­per­so­ners liv er det med til at løf­te bolig­om­rå­det som hele.

Det styr­ker dia­lo­gen mel­lem bebo­e­re og ansat­te på byg­ge­sa­gen, fore­byg­ger hær­værk og tyve­ri på byg­ge­plad­sen og ska­ber posi­ti­ve histo­ri­er at byg­ge vide­re på.

 

Hvor­dan kan vi byg­ge — sam­men?

Net­op det spørgs­mål hjæl­per Byg Op med at besva­re.

Byg Op er sat i ver­den for at ska­be den bed­ste syner­gi­ef­fekt mel­lem byg­ge- og renoverings­projekter i Aar­hus’ alme­ne bolig­for­e­nin­ger og for­e­nin­ger­nes ­bebo­e­re. Vi hjæl­per med at se mulig­he­der og ska­be et match mel­lem bebo­e­re, beskæf­ti­gel­se og byg­ge­ri.

Byg Op er et bydæk­ken­de til­bud under Det Boligso­ci­a­le ­Fæl­les­se­kre­ta­ri­at – og vi til­by­der at være med fra start. Vi kan hjæl­pe med råd og vej­ledning i for­hold til, hvor­dan soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler tæn­kes ind ­alle­re­de i udbud­det, og vi kan hjæl­pe med at omsæt­te afta­ler­ne til reel­le beskæftigelses­muligheder.

Vores erfa­ring er, at det er afgø­ren­de at være til­ste­de i bolig­om­rå­det, når en byg­ge­sag star­ter op – både for bebo­e­re, der ønsker hjælp til beskæf­ti­gel­se, og for entre­pre­nø­rer­ne, der ønsker hjælp til at se mulig­he­der­ne.

Vi til­by­der at være der!

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Byg Op — En model der vir­ker

Byg Op — En model der vir­ker

Her hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ønsker vi, at soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver en natur­lig del af frem­ti­di­ge byg­ge­sa­ger. Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan byg­ge­sa­ger nem­lig fun­ge­re som soci­al løf­te­stang for men­ne­sker, der mang­ler det afgø­ren­de net­værk for at…

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re grup­pe…

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør…