Byg Op ska­ber loka­le job og prak­tik­plad­ser i forbindelse­ med byg­ge- og renoverings­projekter i de alme­ne bolig­foreninger i Aar­hus. Vi til­by­der at være med fra start og være binde­leddet mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re.

 

Hvor­for skal vi byg­ge — sam­men?

Det skal vi for at sik­re den høje­ste grad af bebo­e­ren­ga­ge­ment og ejer­skab for byg­ge­sa­gen – og for bolig­om­rå­det.

Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan en byg­ge­sag ikke bare løf­te et bolig­om­rå­de gen­nem fysi­ske for­andringer – den kan sam­ti­dig være en åbning til at yde en ekstra soci­al ind­sats. Og det giver rig­tig god mening.

Kon­kret kan byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter være med til at ska­be nye beskæftigelses­muligheder for områ­dets bebo­e­re i form af prak­tik­plad­ser og andre for­mer for job og uddan­nel­se. Udover at gøre en hånd­gri­be­lig for­skel i enkelt­per­so­ners liv er det med til at løf­te bolig­om­rå­det som hele.

Det styr­ker dia­lo­gen mel­lem bebo­e­re og ansat­te på byg­ge­sa­gen, fore­byg­ger hær­værk og tyve­ri på byg­ge­plad­sen og ska­ber posi­ti­ve histo­ri­er at byg­ge vide­re på.

 

Hvor­dan kan vi byg­ge — sam­men?

Net­op det spørgs­mål hjæl­per Byg Op med at besva­re.

Byg Op er sat i ver­den for at ska­be den bed­ste syner­gi­ef­fekt mel­lem byg­ge- og renoverings­projekter i Aar­hus’ alme­ne bolig­for­e­nin­ger og for­e­nin­ger­nes ­bebo­e­re. Vi hjæl­per med at se mulig­he­der og ska­be et match mel­lem bebo­e­re, beskæf­ti­gel­se og byg­ge­ri.

Byg Op er et bydæk­ken­de til­bud under Det Boligso­ci­a­le ­Fæl­les­se­kre­ta­ri­at – og vi til­by­der at være med fra start. Vi kan hjæl­pe med råd og vej­ledning i for­hold til, hvor­dan soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler tæn­kes ind ­alle­re­de i udbud­det, og vi kan hjæl­pe med at omsæt­te afta­ler­ne til reel­le beskæftigelses­muligheder.

Vores erfa­ring er, at det er afgø­ren­de at være til­ste­de i bolig­om­rå­det, når en byg­ge­sag star­ter op – både for bebo­e­re, der ønsker hjælp til beskæf­ti­gel­se, og for entre­pre­nø­rer­ne, der ønsker hjælp til at se mulig­he­der­ne.

Vi til­by­der at være der!

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbej­de.…

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller her­un­der: