Byg Op ska­ber loka­le job og prak­tik­plad­ser i forbindelse­ med byg­ge- og renoverings­projekter i de alme­ne bolig­foreninger i Aar­hus. Vi til­by­der at være med fra start og være binde­leddet mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re.

 

Hvor­for skal vi byg­ge — sam­men?

Det skal vi for at sik­re den høje­ste grad af bebo­e­ren­ga­ge­ment og ejer­skab for byg­ge­sa­gen – og for bolig­om­rå­det.

Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan en byg­ge­sag ikke bare løf­te et bolig­om­rå­de gen­nem fysi­ske for­andringer – den kan sam­ti­dig være en åbning til at yde en ekstra soci­al ind­sats. Og det giver rig­tig god mening.

Kon­kret kan byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter være med til at ska­be nye beskæftigelses­muligheder for områ­dets bebo­e­re i form af prak­tik­plad­ser og andre for­mer for job og uddan­nel­se. Udover at gøre en hånd­gri­be­lig for­skel i enkelt­per­so­ners liv er det med til at løf­te bolig­om­rå­det som hele.

Det styr­ker dia­lo­gen mel­lem bebo­e­re og ansat­te på byg­ge­sa­gen, fore­byg­ger hær­værk og tyve­ri på byg­ge­plad­sen og ska­ber posi­ti­ve histo­ri­er at byg­ge vide­re på.

 

Hvor­dan kan vi byg­ge — sam­men?

Net­op det spørgs­mål hjæl­per Byg Op med at besva­re.

Byg Op er sat i ver­den for at ska­be den bed­ste syner­gi­ef­fekt mel­lem byg­ge- og renoverings­projekter i Aar­hus’ alme­ne bolig­for­e­nin­ger og for­e­nin­ger­nes ­bebo­e­re. Vi hjæl­per med at se mulig­he­der og ska­be et match mel­lem bebo­e­re, beskæf­ti­gel­se og byg­ge­ri.

Byg Op er et bydæk­ken­de til­bud under Det Boligso­ci­a­le ­Fæl­les­se­kre­ta­ri­at – og vi til­by­der at være med fra start. Vi kan hjæl­pe med råd og vej­ledning i for­hold til, hvor­dan soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler tæn­kes ind ­alle­re­de i udbud­det, og vi kan hjæl­pe med at omsæt­te afta­ler­ne til reel­le beskæftigelses­muligheder.

Vores erfa­ring er, at det er afgø­ren­de at være til­ste­de i bolig­om­rå­det, når en byg­ge­sag star­ter op – både for bebo­e­re, der ønsker hjælp til beskæf­ti­gel­se, og for entre­pre­nø­rer­ne, der ønsker hjælp til at se mulig­he­der­ne.

Vi til­by­der at være der!

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller…

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller…

Helt til tops i byg­ge­bran­chen

”Typisk mon­te­rer jeg bjæl­ker, søj­ler og kryds der skal hold byg­nin­gen i balan­ce,” for­tæl­ler 20-åri­ge Ahmad Said fra Gel­lerup. Han er i fuld gang med at byg­ge hotel i cen­trum af Aar­hus. Ind­til vide­re har han arbej­det i syv måne­der på Wakeup-hotel­let ved siden af Bruuns…

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor

31 35 36 39

Byg Op på Face­book

Renove­rin­ger i sam­spil med Byg Op