Rap­por­ter og mate­ri­a­ler om Byg Op

 

Byg Op map­pen
Byg Op map­pen med infor­ma­tion om hele pro­jek­tet og dets rele­vans for jer.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Byg Op eva­lu­e­ring
Eva­lu­e­ring fra ulti­mo 2015 af Byg Op viser, at sam­spil­let mel­lem fysi­ske for­an­drin­ger og soci­a­le ind­sat­ser vir­ker. Kom­bi­na­tio­nen kan være med til at for­an­dre udsat­te bolig­om­rå­der posi­tivt ved at sæn­ke arbejds­løs­he­den, ska­be øget tryg­hed og ejer­skab.
Læs den her eller se den som PDF:

BL’s eksem­pel på en soci­al part­ner­skabs­af­ta­le

En soci­al part­ner­skabs­af­ta­le er en fri­vil­lig afta­le ind­gå­et mel­lem byg­her­re og det vin­den­de entre­pre­nør­fir­ma. Afta­len skal sik­re fæl­les fokus på at ska­be prak­tik­plad­ser og andre job- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der for bolig­om­rå­dets bebo­e­re i for­bin­del­se med byg­ge­sa­gen. Part­ner­ska­bet tager udgangs­punkt i en afta­le­tekst, som udfor­mes umid­del­bart efter, kon­trak­ten er ind­gå­et.

Læs som PDF

 

Andet eksem­pel på en soci­al part­ner­skabs­af­ta­le

Læs som PDF.

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller her­un­der:

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39

Byg Op på Face­book