Byg Op arbej­der med at ska­be loka­le job- og uddan­nel­ses­åb­nin­ger til bebo­e­re fra udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i den alme­ne boligsek­tor. Her­un­der ses de byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter, Byg Op er invol­ve­ret i lige nu. Byg Op arbej­der hele tiden aktivt på at bli­ve en del af fle­re pro­jek­ter i Aar­hus.

Nydams­par­ken

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med Bolig­kon­to­ret om renove­rin­gen af Nydams­par­ken i efter­å­ret 2014. Renove­rin­gen af Nydams­par­ken er bud­get­te­ret til 162 mil­li­o­ner og er påbe­gyndt i sep­tem­ber 2015. Byg­ge­ri­et er plan­lagt fær­digt ved udgan­gen af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter nye faca­der, gav­le og tage på alle blok­ke. Der­u­d­over får alle 242 boli­ger nye lave­ner­gi­vin­du­er og ven­ti­la­tions­an­læg. 87 af boli­ger­ne skal laves helt om og omlæg­ges til i alt 60 til­gæn­ge­lig­heds­bo­li­ger. Poul Peder­sen er hove­d­en­tre­pre­nør på byg­ge­ri­et.
Mere om renove­rin­gen.

Åbyhøj­går­den

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med AL2Bolig om renove­rin­gen af Åbyhøj­gård i for­å­ret 2015. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 320 mil­li­o­ner og er påbe­gyndt i novem­ber 2015. Byg­ge­ri­et er plan­lagt fær­digt ved udgan­gen af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter syv blok­ke, her­un­der ombyg­ning af tre blok­ke til rum­me­li­ge fami­lie­bo­li­ger. Det bety­der, at 81 af de 297 boli­ger i Åbyhøj­gård bli­ver ombyg­get, så de er sær­ligt egnet for ældre og han­di­cap­pe­de. Den øvri­ge renove­ring omfat­ter pri­mært kli­ma­for­bed­rin­ger, instal­la­tio­ner og nye faca­der. MT Høj­gaard er hove­d­en­tre­pre­nør på hele byg­ge­ri­et.
Mere om renove­rin­gen.

Afslut­te­de renove­rin­ger som Byg Op har været invol­ve­ret i

Rosen­høj

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn om renove­rin­gen af Rosen­høj i for­å­ret 2013. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 700 mil­li­o­ner og stræk­ker sig over fire år. For­bed­rin­ger­ne af bolig­om­rå­det er plan­lagt fær­di­ge i før­ste kvar­tal af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter renove­ring og ombyg­ning af 840 lej­lig­he­der og etab­le­ring af åbne byga­der, der for­bin­der områ­dets boli­ger med grøn­ne områ­der og nye tor­ve. Der­u­d­over bli­ver der byg­get nye ræk­ke­hu­se, og fire blok­ke byg­ges om til punk­t­hu­se med ele­va­tortår­ne og niveaufri adgang. Ene­mær­ke & Peter­sen er hove­d­en­tre­pre­nør på alt udven­digt arbej­de, og Wico­tec Kir­keb­jerg er ansvar­lig for den ind­ven­di­ge renove­ring.
Mere om renove­rin­gen.

Søn­der­van­gen

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med ALBOA om renove­rin­gen af Søn­der­van­gen i for­å­ret 2014. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 144,5 mil­li­o­ner og er plan­lægt fær­dig ved udgan­gen af 2015. Hele renove­rin­gen varer knapt to år. Pro­jek­tet omfat­ter iso­le­ring og ny faca­de på alle blok­ke og ny ven­ti­la­tion i alle 156 boli­ger. Des­u­den ombyg­ges 60 boli­ger til 48 til­gæn­ge­lig­heds­bo­li­ger, og der etab­le­res ele­va­tor i de til­hø­ren­de otte opgan­ge. Udven­digt ændres havea­re­a­ler­ne med nye belæg­nin­ger, ny beplant­ning og nye opholds­a­re­a­ler. Dansk Bolig­byg er hove­d­en­tre­pre­nør på renove­rin­gen.
Mere om renove­rin­gen.

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Byg Op — En model der vir­ker

Byg Op — En model der vir­ker

Her hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ønsker vi, at soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver en natur­lig del af frem­ti­di­ge byg­ge­sa­ger. Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan byg­ge­sa­ger nem­lig fun­ge­re som soci­al løf­te­stang for men­ne­sker, der mang­ler det afgø­ren­de net­værk for at…

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re grup­pe…

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør…