Renove­ring af Nydams­par­ken
Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med Bolig­kon­to­ret om renove­rin­gen af Nydams­par­ken i efter­å­ret 2014. Renove­rin­gen af Nydams­par­ken er bud­get­te­ret til 162 mil­li­o­ner og er påbe­gyndt i sep­tem­ber 2015. Byg­ge­ri­et er plan­lagt fær­digt ved udgan­gen af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter nye faca­der, gav­le og tage på alle blok­ke. Der­u­d­over får alle 242 boli­ger nye lave­ner­gi­vin­du­er og ven­ti­la­tions­an­læg. 87 af boli­ger­ne skal laves helt om og omlæg­ges til i alt 60 til­gæn­ge­lig­heds­bo­li­ger. Poul Peder­sen er hove­d­en­tre­pre­nør på byg­ge­ri­et.
Mere om renove­rin­gen.

Renove­ring af Åbyhøj­går­den
Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med AL2Bolig om renove­rin­gen af Åbyhøj­gård i for­å­ret 2015. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 320 mil­li­o­ner og er påbe­gyndt i novem­ber 2015. Byg­ge­ri­et er plan­lagt fær­digt ved udgan­gen af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter syv blok­ke, her­un­der ombyg­ning af tre blok­ke til rum­me­li­ge fami­lie­bo­li­ger. Det bety­der, at 81 af de 297 boli­ger i Åbyhøj­gård bli­ver ombyg­get, så de er sær­ligt egnet for ældre og han­di­cap­pe­de. Den øvri­ge renove­ring omfat­ter pri­mært kli­ma­for­bed­rin­ger, instal­la­tio­ner og nye faca­der. MT Høj­gaard er hove­d­en­tre­pre­nør på hele byg­ge­ri­et.
Mere om renove­rin­gen.

Renove­rin­ger

 

Byg Op arbej­der med at ska­be loka­le job- og uddan­nel­ses­åb­nin­ger til bebo­e­re fra udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i den alme­ne boligsek­tor. Her­un­der ses de byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter, Byg Op er invol­ve­ret i lige nu. Byg Op arbej­der hele tiden aktivt på at bli­ve en del af fle­re pro­jek­ter i Aar­hus.

Nydams­par­ken

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med Bolig­kon­to­ret om renove­rin­gen af Nydams­par­ken i efter­å­ret 2014. Renove­rin­gen af Nydams­par­ken er bud­get­te­ret til 162 mil­li­o­ner og er påbe­gyndt i sep­tem­ber 2015. Byg­ge­ri­et er plan­lagt fær­digt ved udgan­gen af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter nye faca­der, gav­le og tage på alle blok­ke. Der­u­d­over får alle 242 boli­ger nye lave­ner­gi­vin­du­er og ven­ti­la­tions­an­læg. 87 af boli­ger­ne skal laves helt om og omlæg­ges til i alt 60 til­gæn­ge­lig­heds­bo­li­ger. Poul Peder­sen er hove­d­en­tre­pre­nør på byg­ge­ri­et.
Mere om renove­rin­gen.

Åbyhøj­går­den

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med AL2Bolig om renove­rin­gen af Åbyhøj­gård i for­å­ret 2015. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 320 mil­li­o­ner og er påbe­gyndt i novem­ber 2015. Byg­ge­ri­et er plan­lagt fær­digt ved udgan­gen af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter syv blok­ke, her­un­der ombyg­ning af tre blok­ke til rum­me­li­ge fami­lie­bo­li­ger. Det bety­der, at 81 af de 297 boli­ger i Åbyhøj­gård bli­ver ombyg­get, så de er sær­ligt egnet for ældre og han­di­cap­pe­de. Den øvri­ge renove­ring omfat­ter pri­mært kli­ma­for­bed­rin­ger, instal­la­tio­ner og nye faca­der. MT Høj­gaard er hove­d­en­tre­pre­nør på hele byg­ge­ri­et.
Mere om renove­rin­gen.

Afslut­te­de renove­rin­ger som Byg Op har været invol­ve­ret i

Rosen­høj

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn om renove­rin­gen af Rosen­høj i for­å­ret 2013. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 700 mil­li­o­ner og stræk­ker sig over fire år. For­bed­rin­ger­ne af bolig­om­rå­det er plan­lagt fær­di­ge i før­ste kvar­tal af 2017. Pro­jek­tet omfat­ter renove­ring og ombyg­ning af 840 lej­lig­he­der og etab­le­ring af åbne byga­der, der for­bin­der områ­dets boli­ger med grøn­ne områ­der og nye tor­ve. Der­u­d­over bli­ver der byg­get nye ræk­ke­hu­se, og fire blok­ke byg­ges om til punk­t­hu­se med ele­va­tortår­ne og niveaufri adgang. Ene­mær­ke & Peter­sen er hove­d­en­tre­pre­nør på alt udven­digt arbej­de, og Wico­tec Kir­keb­jerg er ansvar­lig for den ind­ven­di­ge renove­ring.
Mere om renove­rin­gen.

Søn­der­van­gen

Byg Op ind­led­te sam­ar­bej­det med ALBOA om renove­rin­gen af Søn­der­van­gen i for­å­ret 2014. Renove­rin­gen er bud­get­te­ret til 144,5 mil­li­o­ner og er plan­lægt fær­dig ved udgan­gen af 2015. Hele renove­rin­gen varer knapt to år. Pro­jek­tet omfat­ter iso­le­ring og ny faca­de på alle blok­ke og ny ven­ti­la­tion i alle 156 boli­ger. Des­u­den ombyg­ges 60 boli­ger til 48 til­gæn­ge­lig­heds­bo­li­ger, og der etab­le­res ele­va­tor i de til­hø­ren­de otte opgan­ge. Udven­digt ændres havea­re­a­ler­ne med nye belæg­nin­ger, ny beplant­ning og nye opholds­a­re­a­ler. Dansk Bolig­byg er hove­d­en­tre­pre­nør på renove­rin­gen.
Mere om renove­rin­gen.

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller her­un­der:

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39

Byg Op på Face­book