En soci­al part­ner­skabs­af­ta­le er en fri­vil­lig afta­le ind­gå­et mel­lem byg­her­re og det vin­den­de entre­pre­nør­fir­ma. Afta­len skal sik­re fæl­les fokus på at ska­be prak­tik­plad­ser og andre job- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der for bolig­om­rå­dets bebo­e­re i for­bin­del­se med byg­ge­sa­gen. Part­ner­ska­bet tager udgangs­punkt i en afta­le­tekst, som udfor­mes umid­del­bart efter, kon­trak­ten er ind­gå­et.

 

BL’s eksem­pel på en soci­al part­ner­skabs­af­ta­le

Læs som PDF

 

Andet eksem­pel på en soci­al part­ner­skabs­af­ta­le

Læs som PDF.

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler: Sandt eller falsk?

Sandt

Ønsket om at ind­gå en soci­al partner­skabsaftale ind­skri­ves i udbud­stek­sten, men begræn­ser ikke valg af entre­pre­nør­fir­ma.

Falsk

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler fast­lå­ser valg af entre­pre­nør­fir­ma.

Ansæt­tel­se af bebo­e­re kan let­te byg­ge­pro­ces­sen ved fx at styr­ke dia­lo­gen til byg­ge­sa­gen og fore­byg­ge hær­værk og tyve­ri.

Øko­no­mi og soci­alt ansvar går ikke hånd-i-hånd.

Udfær­di­gel­sen af en part­ner­skabs­af­ta­le er enkel og kan gøres med afsæt i ved­lag­te ­eksemp­ler og med vej­led­ning fra Byg Op.

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler er (for) tids­kræ­ven­de.

Byg op til­by­der at være bin­de­led til be­boere, lov­giv­nin­gen og myn­dig­heds­per­so­ner i ­uddan­nel­ses- og beskæf­ti­gel­ses­sy­ste­met.

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler kræ­ver ind­gående kend­skab til uddan­nel­ses- og beskæf­ti­gel­ses­sy­ste­met.

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re grup­pe…

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør…

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbej­de.…

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39

Byg Op på Face­book

Renove­rin­ger i sam­spil med Byg Op