En soci­al part­ner­skabs­af­ta­le er en fri­vil­lig afta­le ind­gå­et mel­lem byg­her­re og det vin­den­de entre­pre­nør­fir­ma. Afta­len skal sik­re fæl­les fokus på at ska­be prak­tik­plad­ser og andre job- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der for bolig­om­rå­dets bebo­e­re i for­bin­del­se med byg­ge­sa­gen. Part­ner­ska­bet tager udgangs­punkt i en afta­le­tekst, som udfor­mes umid­del­bart efter, kon­trak­ten er ind­gå­et.

 

BL’s eksem­pel på en soci­al part­ner­skabs­af­ta­le

Læs som PDF

 

Andet eksem­pel på en soci­al part­ner­skabs­af­ta­le

Læs som PDF.

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler: Sandt eller falsk?

Sandt

Ønsket om at ind­gå en soci­al partner­skabsaftale ind­skri­ves i udbud­stek­sten, men begræn­ser ikke valg af entre­pre­nør­fir­ma.

Falsk

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler fast­lå­ser valg af entre­pre­nør­fir­ma.

Ansæt­tel­se af bebo­e­re kan let­te byg­ge­pro­ces­sen ved fx at styr­ke dia­lo­gen til byg­ge­sa­gen og fore­byg­ge hær­værk og tyve­ri.

Øko­no­mi og soci­alt ansvar går ikke hånd-i-hånd.

Udfær­di­gel­sen af en part­ner­skabs­af­ta­le er enkel og kan gøres med afsæt i ved­lag­te ­eksemp­ler og med vej­led­ning fra Byg Op.

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler er (for) tids­kræ­ven­de.

Byg op til­by­der at være bin­de­led til be­boere, lov­giv­nin­gen og myn­dig­heds­per­so­ner i ­uddan­nel­ses- og beskæf­ti­gel­ses­sy­ste­met.

Soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler kræ­ver ind­gående kend­skab til uddan­nel­ses- og beskæf­ti­gel­ses­sy­ste­met.

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller her­un­der:

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39

Byg Op på Face­book

Renove­rin­ger i sam­spil med Byg Op