Vi åbner ger­ne døre

Byg Op til­by­der at være det koor­di­ne­ren­de led mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og områ­dets bebo­e­re.

Det bety­der for eksem­pel, at vi rig­tig ger­ne hjæl­per med, at:

Etab­le­re soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler

Når kon­trak­ten er under­skre­vet, hjæl­per vi ger­ne med at udfor­me den afta­le­tekst, som part­ner­ska­bet skal stå på, og – ikke mindst – med at gen­nem­fø­re det aftal­te under­vejs i byg­ge­sa­gen. Det bety­der for eksem­pel, at vi kan være ansvar­li­ge for at ind­kal­de til og afhol­de opfølgnings­møder, hvor entre­pre­nør og unde­ren­tre­pre­nø­rer kan frem­læg­ge muli­ge job- og uddannelses­åbninger, bli­ve præ­sen­te­ret for aktu­el­le kan­di­da­ter fra bolig­om­rå­det og eva­lu­e­re igang­væ­ren­de beskæf­ti­gel­ses­for­løb med bebo­e­re.

Mat­che bebo­e­re og beskæf­ti­gel­se

Vi bidra­ger ger­ne til at spre­de bud­ska­bet om job- og uddan­nel­ses­åb­nin­ger i for­bin­del­se med byg­ge­ri­et til bolig­om­rå­dets bebo­e­re. Og vi til­by­der også at afkla­re, mat­che og føl­ge op på de bebo­e­re, som hen­ven­der sig med ønske om at få arbej­de. Vores arbej­de sker selv­føl­ge­lig i tæt sam­ar­bej­de med det net­værk, som i for­vej­en eksi­ste­rer i bolig­om­rå­det, blandt andre boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, afde­lings­be­sty­rel­ser, sko­le- og klub­medarbejdere og fri­tidsjob­kon­su­len­ter.

Byg­ge bro til beskæf­ti­gel­ses- og uddan­nel­ses­sy­stem

Fle­re af de bebo­e­re, som hen­ven­der sig, vil være på over­før­sels­ind­komst og der­med omfat­tet af gæl­den­de reg­ler på beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det. Det giver mulig­hed for for­skel­li­ge akti­ve­rings­for­løb, for eksem­pel virk­som­heds­prak­tik og lønt­ilskud. Vi stil­ler vores viden om de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer og mulig­he­der til rådig­hed og vare­ta­ger ger­ne dia­lo­gen til rele­van­te myn­dig­heds­per­so­ner. Og vi hjæl­per natur­lig­vis også med at udfyl­de aktu­el­le blan­ket­ter. På sam­me vis til­by­der vi at være bro­byg­ge­re til uddan­nel­ses­sy­ste­met.

 

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledig­hed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re grup­pe…

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te bolig­om­rå­der

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør…

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbej­de. Læs…

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39

Byg Op på Face­book

Renove­rin­ger i sam­spil med Byg Op