Vi åbner ger­ne døre

Byg Op til­by­der at være det koor­di­ne­ren­de led mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og områ­dets bebo­e­re.

Det bety­der for eksem­pel, at vi rig­tig ger­ne hjæl­per med, at:

Etab­le­re soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler

Når kon­trak­ten er under­skre­vet, hjæl­per vi ger­ne med at udfor­me den afta­le­tekst, som part­ner­ska­bet skal stå på, og – ikke mindst – med at gen­nem­fø­re det aftal­te under­vejs i byg­ge­sa­gen. Det bety­der for eksem­pel, at vi kan være ansvar­li­ge for at ind­kal­de til og afhol­de opfølgnings­møder, hvor entre­pre­nør og unde­ren­tre­pre­nø­rer kan frem­læg­ge muli­ge job- og uddannelses­åbninger, bli­ve præ­sen­te­ret for aktu­el­le kan­di­da­ter fra bolig­om­rå­det og eva­lu­e­re igang­væ­ren­de beskæf­ti­gel­ses­for­løb med bebo­e­re.

Mat­che bebo­e­re og beskæf­ti­gel­se

Vi bidra­ger ger­ne til at spre­de bud­ska­bet om job- og uddan­nel­ses­åb­nin­ger i for­bin­del­se med byg­ge­ri­et til bolig­om­rå­dets bebo­e­re. Og vi til­by­der også at afkla­re, mat­che og føl­ge op på de bebo­e­re, som hen­ven­der sig med ønske om at få arbej­de. Vores arbej­de sker selv­føl­ge­lig i tæt sam­ar­bej­de med det net­værk, som i for­vej­en eksi­ste­rer i bolig­om­rå­det, blandt andre boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, afde­lings­be­sty­rel­ser, sko­le- og klub­medarbejdere og fri­tidsjob­kon­su­len­ter.

Byg­ge bro til beskæf­ti­gel­ses- og uddan­nel­ses­sy­stem

Fle­re af de bebo­e­re, som hen­ven­der sig, vil være på over­før­sels­ind­komst og der­med omfat­tet af gæl­den­de reg­ler på beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det. Det giver mulig­hed for for­skel­li­ge akti­ve­rings­for­løb, for eksem­pel virk­som­heds­prak­tik og lønt­ilskud. Vi stil­ler vores viden om de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer og mulig­he­der til rådig­hed og vare­ta­ger ger­ne dia­lo­gen til rele­van­te myn­dig­heds­per­so­ner. Og vi hjæl­per natur­lig­vis også med at udfyl­de aktu­el­le blan­ket­ter. På sam­me vis til­by­der vi at være bro­byg­ge­re til uddan­nel­ses­sy­ste­met.

 

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller…

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller…

Helt til tops i byg­ge­bran­chen

”Typisk mon­te­rer jeg bjæl­ker, søj­ler og kryds der skal hold byg­nin­gen i balan­ce,” for­tæl­ler 20-åri­ge Ahmad Said fra Gel­lerup. Han er i fuld gang med at byg­ge hotel i cen­trum af Aar­hus. Ind­til vide­re har han arbej­det i syv måne­der på Wakeup-hotel­let ved siden af Bruuns…

Kon­takt

Anette Nitschke

Anet­te Nits­chke

Pro­jekt­le­der for Byg Op

26 24 03 63

Maria Aagaard Jensen

Maria Aagaard Jen­sen

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor for Byg Op

31 35 36 39

Byg Op på Face­book

Renove­rin­ger i sam­spil med Byg Op