Video om iværk­sæt­ter­un­ge

Du kan også se video­en her.

Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, som seks sko­ler i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal arbej­de sam­men om i peri­o­den fra 2017 – 2020. Målet er at give ele­ver i 7.–9. Klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og –erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er de med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står bag pro­jek­tet i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Pro­jek­tet er støt­tet af Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond.

Pro­jek­tets for­mål er at styr­ke innova­tion, entre­pre­nør­skab og iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, samt at ska­be ram­mer­ne for, at pro­jek­tet kan udbre­des til udsat­te bolig­om­rå­der i resten af lan­det. Pro­jek­tet under­støt­ter unge i at bry­de soci­al og struk­tu­rel arv og bli­ve livs­du­e­li­ge, øko­no­mi­ske og soci­a­le akti­ver i deres bolig­om­rå­der og i det dan­ske sam­fund. Base­ret på for­stå­el­sen af entre­pre­nø­ri­el­le kom­pe­ten­cer fra Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, skal de unge udvik­le entre­pre­nø­ri­el­le kom­pe­ten­cer gen­nem såvel under­vis­ning på deres sko­ler som gen­nem kon­kre­te iværk­sæt­ter­hand­lin­ger i deres loka­l­om­rå­der.

Det­te sker gen­nem

  • Udvik­ling og gen­nem­fø­rel­se af et 2‑årigt valg­fag med fokus på iværk­sæt­te­ri i fol­ke­sko­lens æld­ste klas­ser
  • At 200 unge fra udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus gen­nem­fø­rer valg­fa­get, og udvik­ler entre­pre­nø­ri­el­le kom­pe­ten­cer og erfa­rin­ger, som kan anven­des i både uddan­nel­ses- og arbejds­liv
  • En ræk­ke entre­pre­nø­ri­el­le pro­jek­ter i de udsat­te bolig­om­rå­der, hvor de unge er medansvar­li­ge og træ­der ind i rol­len som igang­sæt­te­re og iværk­sæt­te­re
  • Udvik­ling af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og års­pla­ner, som gøres frit til­gæn­ge­li­ge
  • Udvik­ling af en ”best practice”-model, så pro­jek­tet efter­føl­gen­de kan kopi­e­res og imple­men­te­res i sko­ler og udsat­te bolig­om­rå­der i hele lan­det

 

Som ansvar­lig for pro­jek­tet som ram­me­pro­jekt og for ansøg­nin­gen står Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansvar for koor­di­ne­ring og sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler og bolig­om­rå­der, løben­de moni­to­re­ring af loka­le akti­vi­te­ter og koor­di­ne­ring af møde­r­ne i pro­jek­tets loka­le arbejds­grup­per og viden­de­lings­fora. Fon­den for entre­pre­nør­skab har den over­ord­ne­de pro­jekt­le­del­se med ansvar for udar­bej­del­se af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og gen­nem­fø­rel­se af efter­ud­dan­nel­sen af lærer­ne.

Del­ta­gen­de bolig­om­rå­der og fol­ke­sko­ler

Der er ind­gå­et afta­le med seks bolig­om­rå­der i Aar­hus og seks til­hø­ren­de loka­le fol­ke­sko­ler, som del­ta­ger i pro­jek­tet.

Nyhe­der om Iværk­sæt­ter­un­ge

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te bolig­om­rå­der

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te bolig­om­rå­der

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der: