Ulig­hed i sund­hed

Man­ge bebo­e­re har ikke nok viden om sund­hed og hel­bred, og man­ge mang­ler støt­te og vej­led­ning til at væl­ge et sun­de­re liv til gavn for dem selv og deres fami­lie. Sund­heds­ca­fe­er­ne ska­ber sund­hed i øjen­høj­de, dels ved at bebo­er­ne får vej­led­ning i, hvor­vidt det er rele­vant at opsø­ge eksi­ste­ren­de til­bud i sund­heds­væ­se­net, og hvor dis­se fin­des; de får mere viden om egen sund­hed og dels får mulig­hed for nog­le sun­de og bil­li­ge akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­det som f.eks. zum­ba og mad­lav­ning. På den måde kan Sund­heds­ca­fe­er­ne, udover at øge fol­kes­und­he­den også være med til at ska­be et stær­ke­re fæl­les­skab i bolig­om­rå­der­ne. Og når der er vel­fun­ge­ren­de fæl­les­ska­ber, er der som regel også vel­fun­ge­ren­de bolig­om­rå­der. Sund­heds­ca­fe­er­ne har sær­lig rele­vans i udsat­te bolig­om­rå­der, idet sund­hed er soci­alt uli­ge for­delt i en by som Aar­hus. Såle­des har bebo­er­ne her i høje­re grad har en lav triv­sel, høj fore­komst af syg­dom og min­dre sund livs­stil.

 

Sund­heds­ca­fe­er og Fæl­les­skabsa­gen­ter i fire bolig­om­rå­der

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at sam­ar­bej­der direk­te om Sund­heds­ind­sat­ser i fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Fry­den­lund, Her­redsvang, Tri­ge­par­ken og Vandtårns­om­rå­det. Sund­heds­ca­fe­er og Fæl­les­skabsa­gen­ter i de fire bolig­om­rå­der er et sam­ar­bej­de mel­lem boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og Aar­hus Kom­mu­ne, hvor for­må­let er at øge fol­kes­und­he­den og give fle­re sund­heds­til­bud til bebo­er­ne i de del­ta­gen­de områ­der. Sund­heds­ca­fe­er­ne i Tri­ge og Her­redsvang har været i gang siden janu­ar 2011 og er fort­sat som en del af områ­der­nes igang­væ­ren­de hel­heds­pla­ner. Siden marts 2014 har der været sund­heds­ca­fe­er i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det.

Share This