Nyhe­der om Sund­heds­ca­fe­er­ne

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller…

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne

Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le meto­der…

Sig far­vel til Hel­le

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15…

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller…

Rap­por­ter og mate­ri­a­ler om sund­heds­caféer­ne

 

Inspira­tions- og erfa­rings­op­sam­ling fra Sund­heds­u­ge for Mænd i fem aar­hu­si­an­ske bolig­om­rå­der 2011–13
Den­ne rap­port er udar­bej­det af pro­jekt Sund­heds­caféer­ne, som er et pro­jekt under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Sund­hed — alle kan leve­re en brik
Et skrift om sam­ar­bej­de på tværs og part­ner­skab i Viby Syd.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Sund­heds­caféer­ne — Et års­skrift — 2011
Læs den her eller se den som PDF:

Share This