VIADEM

Et tvær­gå­en­de boligso­ci­alt arbej­de for VIA stu­de­ren­de.

VIADEM

Kva­li­fi­ce­ring af kom­men­de med­ar­bej­de­re i udsat­te bolig­om­rå­der

VIADEM er er part­ner­skabspro­jek­tet mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge. Part­ner­ska­bet er orga­ni­sa­to­risk for­ank­ret i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og bag­grun­den er et gen­si­digt ønske om at kva­li­fi­ce­re kom­men­de med­ar­bej­de­re i for­hold til arbej­det i udsat­te bolig­om­rå­der. Det over­ord­ne­de mål med pro­jek­tet er todelt: Bidra­ge til at øge tryg­he­den i udsat­te bolig­om­rå­der og styr­ke kom­men­de pro­fes­sions­me­d­ar­bej­de­res viden, fær­dig­he­der og kom­pe­ten­cer inden for fel­tet.

Fri­vil­li­ge stu­de­ren­de

VIADEM består af fri­vil­li­ge stu­de­ren­de, som del­ta­ger i alle­re­de etab­le­re­de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter i udsat­te bolig­om­rå­der og er med til at udvik­le nye akti­vi­te­ter sam­men med boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, andre fri­vil­li­ge og bebo­e­re i områ­det.

De stu­de­ren­de i VIADEM kan væl­ge mel­lem en ræk­ke for­skel­li­ge akti­vi­te­ter. Nog­le akti­vi­te­ter fore­går løben­de f.eks. lek­tiecaféen. Andre akti­vi­te­ter er events i form af éngangs­ar­ran­ge­men­ter som fester, stæv­ner, kon­kre­te feri­e­ak­ti­vi­te­ter eller lig­nen­de. En akti­vi­tet kan også være at arbej­de med udvik­lings­pro­jek­ter f.eks. i form af udvik­ling af nye akti­vi­te­ter eller kort­læg­ning og ana­ly­se af udfor­drin­ger og behov i områ­det. Ende­lig kan de fri­vil­li­ge stu­de­ren­de enga­ge­re sig i orga­ni­sa­to­ri­ske og koor­di­ne­ren­de funk­tio­ner. Rek­rut­te­ring af fri­vil­li­ge stu­de­ren­de samt orga­ni­se­ring og drift af de fri­vil­li­ge stu­de­ren­des akti­vi­te­ter fore­ta­ges nem­lig også af fri­vil­li­ge stu­de­ren­de.
VIADEM adskil­ler sig fra man­ge andre fri­vil­ligak­ti­vi­te­ter ved at være et tvær­sek­to­ri­elt pro­jekt og ved at ska­be kob­ling til de invol­ve­re­de uddan­nel­ser blandt andet gen­nem under­vi­ser­re­præ­sen­tan­ter, fag­lig spar­ring og andre videns, fær­dig­heds- og kom­pe­ten­ce­frem­men­de ele­men­ter.

Fra 2010 til 2015 inklu­de­re­de VIADEM ale­ne stu­de­ren­de fra soci­al­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­sen og det var kun muligt at bli­ve fri­vil­lig i Bis­pe­ha­ven. I 2015 er pro­jek­tet udvi­det til at inklu­de­re bolig­om­rå­der­ne Viby Syd og Gel­lerup-Toves­høj samt stu­de­ren­de fra en ræk­ke uddan­nel­ser i VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, her­un­der lærer­stu­de­ren­de, sygeple­jer­ske­stu­de­ren­de, ernæ­ring og sund­heds­stu­de­ren­de samt pæda­gogstu­de­ren­de.

Kon­takt

Gorm Olesen

Gorm Ole­sen

Kom­mu­ni­ka­tions- og net­værks­kon­su­lent

24 40 96 34

Mere info

Læs mere om VIADEM
viadem.dk
facebook.com/teroritilpraksis