VIADEM

Et tvær­gå­en­de boligso­ci­alt arbej­de for VIA stu­de­ren­de.

Nyhe­der og mate­ri­a­ler

Nyhe­der om VIADEM

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:    

Tema­ef­ter­mid­dag: Fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Tema­ef­ter­mid­dag: Fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der

Hvor­dan kan fri­vil­li­ge styr­ke og sup­ple­re de pro­fes­sio­nel­le ind­sat­ser? Hvor­dan kan vi arbej­de bære­dyg­tigt med fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der? Hvad synes bebo­er­ne om de vel­me­nen­de fri­vil­li­ge, der kom­mer ind i deres bolig­om­rå­der? Det er blot nog­le af spørgs­må­le­ne,…

Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller her­un­der:

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

58 nye fri­vil­li­ge til VIADEM

Fri­vil­li­ge i VIADEM har net­op afholdt infor­ma­tions­mø­der i sam­ar­bej­de med under­vi­se­re fra VIA og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re. Målet var at rek­rut­te­re nye fri­vil­li­ge til VIADEM pro­jek­ter­ne i Bis­pe­ha­ven, Gel­lerup-Toves­høj og Viby Syd. Det lyk­kes over alt for­vent­ning, da 58…

Rap­por­ter og mate­ri­a­ler om VIADEM

Part­ner­skabspro­jek­tet VIADEM
Et pro­jekt med stu­de­ren­de som fri­vil­li­ge aktø­rer i det soci­a­le arbej­de i
udsat­te bolig­om­rå­der.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Ori­en­te­ring om VIADEM Part­ner­skabspro­jek­tet
Ori­en­te­ring om VIADEM Part­ner­skabspro­jek­tet til pro­jek­tets aktø­rer før som­mer­fe­ri­en 2015. Hvor­dan ser orga­ni­se­rin­gen af pro­jek­tet ud, og hvad er pla­ner­ne i for­hold til akti­vi­te­ter, rek­rut­te­ring, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling m.v.?
Læs den her eller se den som PDF:

 

 

Kon­takt

Gorm Olesen

Gorm Ole­sen

Kom­mu­ni­ka­tions- og net­værks­kon­su­lent

24 40 96 34

Mere info

Læs mere om VIADEM
viadem.dk
facebook.com/teroritilpraksis