Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re fra hele Aar­hus er lige kom­met hjem fra stu­di­e­tur til Göte­borg. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arran­ge­re­de turen, hvor hele 56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­der og sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus delt­og. For­må­let med turen var kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, net­værk og inspira­tion fra den sven­ske til­gang til det soci­a­le område.

Pro­gram­met bestod af føl­gen­de programpunkter:

  • Kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de arbej­de i Ange­re­de her­un­der Demo­kra­ti camp
  • Kul­tur­hu­set Blä Stel­lat i Angered
  • Frys­hu­set i Göte­borg, der laver akti­vi­te­ter for børn og unge på tværs af byen
  • Muse­ums­ud­stil­lin­gen “Aswat – Syri­ske Röstar”
  • Hyregäst­for­e­nin­gen i Ham­mar­kul­len — en orga­ni­sa­tion der vare­ta­ger bebo­er­nes interesser
  • Akti­vi­tets­hu­set Ham­mar­kul­len — Nystar­tet akti­vi­tets­hus med bl.a. et Fixo­tek, hvor man kan lave og repa­re­re ting
  • Famil­je­bostä­der­nes ind­sats i Bergsjön inkl. cykel­pro­jekt, gra­fit­ti­mur og tryghedsværter

 

Opsam­ling

Her­un­der har vi sam­let links til mate­ri­a­le og opsam­ling fra turen.

Bil­le­der