Bis­pe­ha­ven

Bis­pe­ha­ven skal være et trygt og attrak­tivt boligområde

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er “at øge tryg­he­den og styr­ke civil­sam­fun­det gen­nem faci­li­te­ring og ska­bel­se af posi­ti­ve og kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, der øger bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der og fore­byg­ger nega­tiv soci­al arv”.

Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra både et grup­pe- og indi­vid­fo­kus. Hel­heds­pla­nen skal bidra­ge til at sam­men­hængs­kraf­ten og den soci­a­le kapi­tal øges, så bebo­er­ne er mere tryg­ge, tri­ves bed­re og føler stør­re grad af ejer­skab til områ­det. Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra, at det­te bl.a. kan opnås gen­nem øget kend­skab til hin­an­den, fle­re mulig­he­der for at ind­gå i fæl­les­ska­ber og bed­re kom­mu­ni­ka­tion.
Den soci­a­le mobi­li­tet skal sam­ti­dig øges og hel­heds­pla­nen vil under­støt­te møn­stre­bry­de­re gen­nem kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, dia­log med for­æl­dre­ne, og et tæt og koor­di­ne­ret sam­ar­bej­de med kommunen.

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan ope­re­rer med føl­gen­de over­ord­ne­de boligso­ci­a­le mål:

  • Styr­ke civilsamfundet
  • Stør­re tryghed
  • Øget bebo­er­triv­sel
  • Fle­re i arbejde
  • Fle­re i uddannelse

 Bis­pe­ha­ven er opført i 1970–73 og har fra 2004–2007 gen­nem­gå­et en stor renove­ring. Der er i alt knap 2.500 bebo­e­re for­delt på 830 boliger.

Bis­pe­ha­ven

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te bolig­om­rå­der. Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge”…

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…